PEREKO KSW Alfa

Ocena w rankingu B
Producent PEREKO
Rodzaj kotła Kocioł zasypowy
Pojemność zasobnika ~22kg
Do układu zamkniętego tak
Paliwa podstawowe(2)
  • Węgiel kamienny
Dostępne moce 5kW 9kW 12kW 16kW 18kW 20kW 24kW 30kW
Klasa
wg normy PN-EN 303-5:2012
nie przebadano
Ecodesign nie
Gwarancja 6 lat
Instrukcja obsługi dostępna
Strona producenta przejdź do strony producenta
Orientacyjna cena od 1 800zł (12kW)

(1) - orientacyjny czas pracy na pełnym załadunku paliwa podstawowego przy 60% mocy nominalnej

(2) - paliwa podstawowe określa producent; to takie, na których kocioł jest w stanie osiągnąć moc nominalną

Ostatnia aktualizacja: 05.08.2016

To już jest koniec

Od 1. lipca 2018 nie mogą być legalnie sprzedawane kotły takie jak ten (bez 5. klasy emisji). Być może nadal jest w sklepach, bo producenci różnie kombinują, ale jeśli go kupisz, to i tak zgodnie z uchwałami antysmogowymi w części województw nie możesz go już legalnie zainstalować a za kilka lat będzie trzeba go wymienić.

PEREKO KSW Alfa to zupełnie nie­złe kotły gór­nego spa­la­nia, które od naj­lep­szych sztuk w ran­kingu odstają właściwie tylko małą powierzch­nią wymien­nika. Poza tym wypada doce­nić fakt, że w instruk­cji obsługi tych kotłów zna­lazł się zapis o moż­li­wo­ści roz­pa­la­nia od góry.


Zalety

  • Powietrze wtórne

  • Miarkownik ciągu

  • Ruchomy ruszt

Wady

  • Mała powierzchnia wymiennika

Detale techniczne

Przekrój kotła PEREKO KSW Alfa

Per-Eko KSW Alfa to kla­syczny kocioł gór­nego spa­la­nia. Model ten poja­wił się w 2014 roku jako ciut lep­sza wer­sja kotła KSW. Różni się od niego nieco bar­dziej roz­bu­do­wa­nym wymien­ni­kiem kon­wek­cyj­nym (odbie­ra­ją­cym cie­pło ze spa­lin), choć nadal ogólna powierzch­nia wymien­nika jest mniej­sza nawet od sta­ro­daw­nego nie­pi­sa­nego stan­dardu 1m2 na 10kW mocy kotła. W kotle 12kW jest 1,0m2 wymien­nika, pod­czas gdy wciąż przo­du­jący pod tym wzglę­dem Defro Optima Kom­fort o tej samej mocy ma 1,6m2 wymiennika.

Poza tą kwe­stią PerEko KSW Alfa jest porząd­nym kotłem gór­nego spa­la­nia. Posiada dopro­wa­dze­nie powie­trza wtór­nego przez drzwiczki zasy­powe. Powie­trze to poda­wane jest zza ekranu chro­nią­cego drzwiczki zasy­powe, od spodu, a wylot spa­lin z komory zasy­po­wej znaj­duje się z tyłu kotła, więc powie­trze wtórne ma szansę zmie­szać się z gorą­cymi gazami zanim wszystko powę­druje w komin.

Kocioł posiada ruszt wodny z rusz­tem rucho­mym. Dostęp do wymien­nika umoż­li­wiają trze­cie drzwiczki zamy­kane tak jak pozostałe.

PerEko KSW Alfa dostępny jest w mocach 5kW oraz 9kW. Nie­stety tak niskie moce kotłów gór­nego spa­la­nia zawsze mają jedną z dwóch wad:

  • bar­dzo mały zasyp
  • bar­dzo mały wymiennik

Zasada jest pro­sta: moc kotła jest defi­nio­wana przez obję­tość pło­ną­cego opału. Im jest ona więk­sza, tym więk­sza moc cieplna jest wydzie­lana (zakła­da­jąc, że kocioł dostaje tyle powie­trza, ile potrzeba). Jeśli więc w kotle o mocy 12kW mie­ści się 20kg węgla, to kocioł o mocy 6kW powi­nien mie­ścić 10kg węgla. Pojem­ność zasypu pozo­sta­nie pro­por­cjo­nalna do moż­li­wo­ści odbioru cie­pła przez kocioł, ale efek­tem jest bar­dzo mały zasyp, co jest nie­wy­godne.
Dla­tego czę­sto pro­du­cent idzie w drugą stronę: w malut­kich kotłach pozo­sta­wia więk­szy zasyp, ale wsta­wia do nich bar­dzo mały wymien­nik, który odbie­rze tylko te 5kW. Jest to opcja wygod­niej­sza, ale mniej ekonomiczna.

Porów­najmy pojem­no­ści zasy­powe kotłów PerEko KSW Alfa o mocach 5, 9 oraz 12kW. Wer­sja 12kW mie­ści 27l węgla, pod­czas gdy komory zasy­powe w mocach 5 oraz 9kW są takie same: po 20l. Jaki to ma sku­tek? Mniej­szy kocioł (5kW) dostaje mniej powie­trza, więc spa­la­nie jest nieco wol­niej­sze niż w 9kW, ale pro­wa­dzone w gor­szych warun­kach. Moc nomi­nalna niż­sza, zasyp taki sam, więc tem­pe­ra­tura pale­ni­ska musi być niż­sza albo nad­miar cie­pła zosta­nie oddany do komina. To jest nie­stety pro­blem tej tech­no­lo­gii, a pra­wi­dłową opcją dla pracy na niskich mocach jest ogra­ni­cze­nie obję­to­ści pło­ną­cego węgla, co mądrzy ludzie zwą spa­la­niem w czę­ści złoża. Ale to już inna bajka.

Istotną zaletą kotła PEREKO KSW Alfa może być dla niektórych możliwość pracy w układzie zamkniętym za którą (jak wszystko wskazuje) nie trzeba dodatkowo dopłacać.

Gwa­ran­cja na szczel­ność wymien­nika trwa 6 lat, a na szczel­ność połą­czeń spa­wanych — 10 lat, przy czym warun­kiem gwa­ran­cji jest utrzy­my­wa­nie tem­pe­ra­tury powrotu na pozio­mie min. 57st.C oraz sto­so­wa­nie suchego paliwa.

W instruk­cji obsługi kotłów zasy­po­wych PerEko (str. 21) znaj­duje się infor­ma­cja o spo­so­bie roz­pa­la­nia od góry.

Uzasadnienie oceny

Jedy­nym poważ­nym, ale za to bar­dzo istot­nym man­ka­men­tem kotła PerEko KSW Alfa jest wciąż mała powierzch­nia wymien­nika. To rzecz bar­dzo istotna, bo o ile brak dopro­wa­dze­nia powie­trza wtór­nego można łatwo roz­wią­zać w domo­wych warun­kach, to dobu­do­wa­nie sobie eks­tra metrażu wymien­nika nie wcho­dzi w grę. A jest to cecha wprost prze­kła­da­jąca się na efek­tyw­ność pracy kotła. Jednak poza tym kocioł jest prawidłowo wyposażony a dodatkowo oferuje w standardzie możliwość pracy w układzie zamkniętym przy ogólnie dość niskiej cenie. Stąd finalnie otrzymuje ocenę B.

Historia zmian

Tutaj pojawią się informacje kiedy, co i dlaczego było zmieniane w opisie kotła oraz jego ocenie.
Na razie nic tutaj nie ma.