PEREKO KSW Alfa

Ocena w rankingu B
Producent PEREKO
Rodzaj kotła Kocioł zasypowy
Pojemność zasobnika ~22kg
Do układu zamkniętego tak
Paliwa podstawowe(2)
  • Węgiel kamienny
Dostępne moce 5kW 9kW 12kW 16kW 18kW 20kW 24kW 30kW
Klasa
wg normy PN-EN 303-5:2012
nie przebadano
Ecodesign nie
Gwarancja 6 lat
Instrukcja obsługi dostępna
Strona producenta przejdź do strony producenta
Orientacyjna cena od 1 800zł (12kW)

(1) - orientacyjny czas pracy na pełnym załadunku paliwa podstawowego przy 60% mocy nominalnej

(2) - paliwa podstawowe określa producent; to takie, na których kocioł jest w stanie osiągnąć moc nominalną

Ostatnia aktualizacja: 05.08.2016

To już jest koniec?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, od 1. października ma zakończyć się produkcja wszystkich kotłów niespełniających normy emisyjnej 5. klasy. Leżaki magazynowe mogą być wyprzedawane do lipca 2018.

PEREKO KSW Alfa to zupełnie nie­złe kotły gór­nego spa­la­nia, które od naj­lep­szych sztuk w ran­kingu odstają właściwie tylko małą powierzch­nią wymien­nika. Poza tym wypada doce­nić fakt, że w instruk­cji obsługi tych kotłów zna­lazł się zapis o moż­li­wo­ści roz­pa­la­nia od góry.


Zalety

  • Powietrze wtórne

  • Miarkownik ciągu

  • Ruchomy ruszt

Wady

  • Mała powierzchnia wymiennika

Detale techniczne

Przekrój kotła PEREKO KSW Alfa

Per-Eko KSW Alfa to kla­syczny kocioł gór­nego spa­la­nia. Model ten poja­wił się w 2014 roku jako ciut lep­sza wer­sja kotła KSW. Różni się od niego nieco bar­dziej roz­bu­do­wa­nym wymien­ni­kiem kon­wek­cyj­nym (odbie­ra­ją­cym cie­pło ze spa­lin), choć nadal ogólna powierzch­nia wymien­nika jest mniej­sza nawet od sta­ro­daw­nego nie­pi­sa­nego stan­dardu 1m2 na 10kW mocy kotła. W kotle 12kW jest 1,0m2 wymien­nika, pod­czas gdy wciąż przo­du­jący pod tym wzglę­dem Defro Optima Kom­fort o tej samej mocy ma 1,6m2 wymiennika.

Poza tą kwe­stią PerEko KSW Alfa jest porząd­nym kotłem gór­nego spa­la­nia. Posiada dopro­wa­dze­nie powie­trza wtór­nego przez drzwiczki zasy­powe. Powie­trze to poda­wane jest zza ekranu chro­nią­cego drzwiczki zasy­powe, od spodu, a wylot spa­lin z komory zasy­po­wej znaj­duje się z tyłu kotła, więc powie­trze wtórne ma szansę zmie­szać się z gorą­cymi gazami zanim wszystko powę­druje w komin.

Kocioł posiada ruszt wodny z rusz­tem rucho­mym. Dostęp do wymien­nika umoż­li­wiają trze­cie drzwiczki zamy­kane tak jak pozostałe.

PerEko KSW Alfa dostępny jest w mocach 5kW oraz 9kW. Nie­stety tak niskie moce kotłów gór­nego spa­la­nia zawsze mają jedną z dwóch wad:

  • bar­dzo mały zasyp
  • bar­dzo mały wymiennik

Zasada jest pro­sta: moc kotła jest defi­nio­wana przez obję­tość pło­ną­cego opału. Im jest ona więk­sza, tym więk­sza moc cieplna jest wydzie­lana (zakła­da­jąc, że kocioł dostaje tyle powie­trza, ile potrzeba). Jeśli więc w kotle o mocy 12kW mie­ści się 20kg węgla, to kocioł o mocy 6kW powi­nien mie­ścić 10kg węgla. Pojem­ność zasypu pozo­sta­nie pro­por­cjo­nalna do moż­li­wo­ści odbioru cie­pła przez kocioł, ale efek­tem jest bar­dzo mały zasyp, co jest nie­wy­godne.
Dla­tego czę­sto pro­du­cent idzie w drugą stronę: w malut­kich kotłach pozo­sta­wia więk­szy zasyp, ale wsta­wia do nich bar­dzo mały wymien­nik, który odbie­rze tylko te 5kW. Jest to opcja wygod­niej­sza, ale mniej ekonomiczna.

Porów­najmy pojem­no­ści zasy­powe kotłów PerEko KSW Alfa o mocach 5, 9 oraz 12kW. Wer­sja 12kW mie­ści 27l węgla, pod­czas gdy komory zasy­powe w mocach 5 oraz 9kW są takie same: po 20l. Jaki to ma sku­tek? Mniej­szy kocioł (5kW) dostaje mniej powie­trza, więc spa­la­nie jest nieco wol­niej­sze niż w 9kW, ale pro­wa­dzone w gor­szych warun­kach. Moc nomi­nalna niż­sza, zasyp taki sam, więc tem­pe­ra­tura pale­ni­ska musi być niż­sza albo nad­miar cie­pła zosta­nie oddany do komina. To jest nie­stety pro­blem tej tech­no­lo­gii, a pra­wi­dłową opcją dla pracy na niskich mocach jest ogra­ni­cze­nie obję­to­ści pło­ną­cego węgla, co mądrzy ludzie zwą spa­la­niem w czę­ści złoża. Ale to już inna bajka.

Istotną zaletą kotła PEREKO KSW Alfa może być dla niektórych możliwość pracy w układzie zamkniętym za którą (jak wszystko wskazuje) nie trzeba dodatkowo dopłacać.

Gwa­ran­cja na szczel­ność wymien­nika trwa 6 lat, a na szczel­ność połą­czeń spa­wanych — 10 lat, przy czym warun­kiem gwa­ran­cji jest utrzy­my­wa­nie tem­pe­ra­tury powrotu na pozio­mie min. 57st.C oraz sto­so­wa­nie suchego paliwa.

W instruk­cji obsługi kotłów zasy­po­wych PerEko (str. 21) znaj­duje się infor­ma­cja o spo­so­bie roz­pa­la­nia od góry.

Uzasadnienie oceny

Jedy­nym poważ­nym, ale za to bar­dzo istot­nym man­ka­men­tem kotła PerEko KSW Alfa jest wciąż mała powierzch­nia wymien­nika. To rzecz bar­dzo istotna, bo o ile brak dopro­wa­dze­nia powie­trza wtór­nego można łatwo roz­wią­zać w domo­wych warun­kach, to dobu­do­wa­nie sobie eks­tra metrażu wymien­nika nie wcho­dzi w grę. A jest to cecha wprost prze­kła­da­jąca się na efek­tyw­ność pracy kotła. Jednak poza tym kocioł jest prawidłowo wyposażony a dodatkowo oferuje w standardzie możliwość pracy w układzie zamkniętym przy ogólnie dość niskiej cenie. Stąd finalnie otrzymuje ocenę B.

Historia zmian

Tutaj pojawią się informacje kiedy, co i dlaczego było zmieniane w opisie kotła oraz jego ocenie.
Na razie nic tutaj nie ma.