KSGW Zgoda

Producent Zgoda Wieprz
Rodzaj kotła Kocioł dolnego spalania
Pojemność zasypowa ~14kg
Przeciętna stałopalność ~10h(1)
Do układu zamkniętego nie
Paliwa podstawowe(2)
  • Węgiel kamienny
Dostępne moce 5kW 8kW 11kW 15kW 20kW 25kW 30kW 35kW 40kW 50kW 70kW
Klasa
wg normy PN-EN 303-5:2012
nie przebadano
Ecodesign nie
Gwarancja 5 lat
Instrukcja obsługi niedostępna
Strona producenta przejdź do strony producenta
Orientacyjna cena od 2 200zł (11kW)

(1) - orientacyjny czas pracy na pełnym załadunku paliwa podstawowego przy 60% mocy nominalnej

(2) - paliwa podstawowe określa producent; to takie, na których kocioł jest w stanie osiągnąć moc nominalną

Ostatnia aktualizacja: 26.09.2016

To jest artykuł archiwalny – kocioł nie jest już dostępny w sprzedaży

Od 1. lipca 2018 nie mogą być legalnie sprzedawane kotły takie jak ten (bez 5. klasy emisji). Jeśli nawet gdzieś go kupisz, to i tak zgodnie z uchwałami antysmogowymi w części województw nie możesz go już legalnie zainstalować a za kilka lat będzie trzeba go wymienić.

Przejdź do listy dostępnych w sprzedaży kotłów tanich i czystych

KSGW Zgoda to więcej niż rak na bez­ry­biu rodzimej oferty kotłów dol­nego spa­la­nia. Kocioł posiada wszyst­kie ele­menty, jakich w takim kotle należy ocze­ki­wać, a dostępne moce zaczy­nają się już od 5kW (choć nie­stety modele poni­żej 10kW są okro­jone np. z rusztu rucho­mego). Minu­sem może być nie­wielka pojem­ność zasy­powa, choć z dru­giej strony świad­czy to o prze­zna­cze­niu kotła do spa­la­nia głów­nie węgla.


Zalety

  • Powietrze wtórne

  • Możliwość montażu miarkownika ciągu

Wady

  • Wymiennik z rur-opłomek

    Może być uciążliwy w czyszczeniu

Detale techniczne

Przekrój kotła KSGW Zgoda

KSGW Zgoda to przy­zwo­ity kocioł dol­nego spa­la­nia. Po paru­let­nim epi­zo­dzie ze “szcze­liną oddy­mia­jącą” pro­du­cent posłu­chał gło­sów klien­tów i powró­cił do kon­struk­cji kla­sycz­nego dol­niaka. W zasa­dzie klapka uła­twia­jąca roz­pa­la­nie nie byłaby złym pomy­słem, ale w rodzi­mych kotłach bar­dzo rzadko ten ele­ment bywa popraw­nie wykonany.

Prze­krój wisi na stro­nie pro­du­centa ten sam od lat. Zakła­da­jąc, że rysu­nek w miarę oddaje pro­por­cje, widać że kocioł jest wyraź­nie pio­nowy, z rusz­tem żeliw­nym bez­wod­nym, pochy­lo­nym w stronę “pal­nika”. Sam pal­nik co prawda nie zawiera ele­men­tów cera­micz­nych, ale posiada dopro­wa­dze­nie powie­trza wtór­nego.

Wymien­nik zbu­do­wany z rur (opło­mek) ma sporą powierzch­nię wymiany, ale ze swej natury jest trud­niej­szy w czysz­cze­niu i bar­dziej podatny na uszko­dze­nia od wymien­nika pły­to­wego (rury w stru­mie­niu spa­lin bar­dziej się nagrze­wają, a i spa­wów jest tu więcej).

Komora zała­dun­kowa jest malutka nie tylko na rysunku, ale i zgod­nie z danymi tech­nicz­nymi. Kocioł o mocy 11kW mie­ści ok. 15kg węgla czyli nawet nieco mniej niż w Dako­nie (tam moc 13,5kW ma komorę o pojem­no­ści 27l czyli ponad 20kg węgla). Gdy patrzeć pod kątem spa­la­nia węgla, jest to dobra rzecz, bo nie pozwala na zbyt gwał­towne odga­zo­wa­nie dużej por­cji opału, jed­no­cze­śnie dając sen­sowny czas pracy na jed­nym zasy­pie (ok. 12 godzin w prze­cięt­nych warun­kach). Jed­nak tak mały zasyp słabo nadaje się do pale­nia wyłącz­nie drew­nem, gdyż będzie wyma­gał bar­dzo czę­stego dokładania.

Gwa­ran­cja na kocioł KSGW Zgoda trwa 5 lat, ale nic nie wia­domo o jej dokład­nych warun­kach (brak dostęp­nej DTR).

Uzasadnienie oceny

KSGW Zgoda to porządny kocioł dolnego spalania zaprojektowany głównie węgiel (drewno też zje, ale mała komora zasypowa czyni palenie drewnem mniej wygodnym). Są dostępne wersje pracujące na naturalnym ciągu i z ruchomym rusztem (niestety nie we wszystkich mocach, dopiero od 11kW). 

Historia zmian

Tutaj pojawią się informacje kiedy, co i dlaczego było zmieniane w opisie kotła oraz jego ocenie.
Na razie nic tutaj nie ma.