Sztoker

Producent Komiz
Rodzaj kotła Kocioł z palnikiem rynnowym
Pojemność zasobnika ~90kg
Do układu zamkniętego nie
Paliwa podstawowe(2)
  • Ekogroszek
Dostępne moce 15kW 25kW 35kW 50kW 100kW
Klasa
wg normy PN-EN 303-5:2012
nie przebadano
Ecodesign nie
Gwarancja 2 lata
Instrukcja obsługi dostępna
Strona producenta przejdź do strony producenta
Orientacyjna cena od 7 300zł (15kW)

(1) - orientacyjny czas pracy na pełnym załadunku paliwa podstawowego przy 60% mocy nominalnej

(2) - paliwa podstawowe określa producent; to takie, na których kocioł jest w stanie osiągnąć moc nominalną

Ostatnia aktualizacja: 20.12.2016

To jest artykuł archiwalny – kocioł nie jest już dostępny w sprzedaży

Od 1. lipca 2018 nie mogą być legalnie sprzedawane kotły takie jak ten (bez 5. klasy emisji). Jeśli nawet gdzieś go kupisz, to i tak zgodnie z uchwałami antysmogowymi w części województw nie możesz go już legalnie zainstalować a za kilka lat będzie trzeba go wymienić.

Przejdź do listy dostępnych w sprzedaży kotłów tanich i czystych

Szto­ker to kocioł nie­ty­powy, łączy cechy kotła zasy­po­wego i palnika rynnowego. Został przypisany tutaj do kotłów z palnikiem rynnowym, które najbardziej przypomina, ale tak naprawdę potrzebowałby swojej własnej kategorii. Na rynku jest od 2011 roku, nie jest to może kocioł mainstreamowy, ale zastosowane w nim rozwiązania mają swoje zalety w porównaniu z konwencjonalnymi palnikami.


Zalety

  • Sterownik z automatycznym doborem nastaw

Niewiadome

  • Powierzchnia wymiennika

Wady

  • Awaryjny ruszt wodny

    Wyłącznie w wersji 15kW

  • Dość krótka gwarancja

    Tylko 2 lata z opcją wydłużenia do 5 lat pod warunkiem corocznego (zapewne płatnego) przeglądu

Detale techniczne

Przekrój kotła Sztoker

Ory­gi­nal­nym pomy­słem w kotle Szto­ker jest pale­ni­sko nazy­wane przez pro­du­centa klep­sy­dro­wym. Jest to nie­wielki ruszt (jak w podaj­niku tło­ko­wym) obu­do­wany z trzech stron płasz­czem wod­nym (jak w kotle zasy­po­wym), na który paliwo dostar­cza podaj­nik śli­ma­kowy z kosza zamon­to­wa­nego z tyłu kotła (jak w podajniku rynnowym). Nazwa bie­rze się z jego pier­wot­nego kształtu — kanał spa­li­nowy roz­sze­rzał się zarówno ku górze jak i w stronę popiel­nika. Obec­nie kształt dol­nej czę­ści zmie­niono, aby powięk­szyć popiel­nik (zdję­cie poniżej).

Pale­ni­sko w star­szej wer­sji Szto­kera mini (15kW) — obec­nie kanał spa­li­nowy roz­sze­rza się ku górze już zaraz nad rusztem

W porów­na­niu do pal­nika retor­to­wego, pale­ni­sko takie ma dużo mniej­sze opory poda­wa­nia, więc śli­mak zużywa się wol­niej oraz o wiele trud­niej o zerwa­nie zawleczki. Sąsiedz­two płasz­cza wod­nego umoż­li­wia odbiór cie­pła przez kon­takt. Pro­du­cent czę­sto wspo­mina, że popra­wia się w ten spo­sób spraw­ność kotła, ale w zesta­wie­niu z kotłami retor­to­wymi wyniki badań ate­sta­cyj­nych Szto­kera są naj­wy­żej o kilka pro­cent lep­sze, bo w oko­li­cach 80–90% spraw­no­ści trudno już o duże róż­nice. Sąsiedz­two płasz­cza wod­nego (wraz z dosuwaniem paliwa od boku) daje nato­miast wadę w postaci skłon­no­ści do gene­ro­wa­nia sadzy.

W sto­sunku do podaj­nika tło­ko­wego popra­wiono znacz­nie jakość pracy na niskich mocach(rzecz w tło­kach prak­tycz­nie nie­moż­liwa), ale Szto­ker nie ofe­ruje zna­nej z tło­kow­ców wszyst­ko­pal­no­ści kiep­skich paliw. Pali­wem pod­sta­wo­wym jest eko­gro­szek. Oficjalnie można spa­lać co naj­wy­żej mie­szanki eko­groszku z mia­łem czy pel­le­tem w sto­sunku 1:1.

Palenisko kotła Sztoker bardzo przypomina palnik rynnowy, jednak wbudowanie go w płaszcz wodny powinno zapewnić większą trwałość niż w przypadku rynny, gdzie masywna, przeważnie żeliwna konstrukcja, nie jest tak dobrze chłodzona.

Wymien­nik w kotle Szto­ker to poziome półki i opłomki. Nie­stety w instruk­cji obsługi kotła nie ma peł­nego prze­kroju, a ten podany w DTR Szto­kera Mini jest nie­ak­tu­alny. Poni­żej widoczny jest sche­mat podaj­nika z dwoma deflek­to­rami żeliw­nymi nad pale­ni­skiem. Doty­czy on wer­sji 25kW.

Szto­ker Mini (15kW) to inna bajka. Pro­du­cent umieścił w nim ruszt wodny. Podobno taka wola ludu. Przy czym lud narze­kał raczej na małą pojem­ność rusztu, która wymu­szona była pier­wotną kon­struk­cją wymien­nika przed­sta­wioną poniżej.

Pale­ni­sko znaj­do­wało się w wąskiej, wyso­kiej studni, co unie­moż­li­wiało zabu­do­wa­nie sen­sow­nej pojem­no­ści rusztu awa­ryj­nego, a pio­nowe kanały były podobno obiek­tem narze­kań ludzi ze względu na trudne czysz­cze­nie.
Dla­tego w aktu­al­nej wer­sji Szto­kera Mini zre­zy­gno­wano z pio­no­wych kana­łów na rzecz pozio­mych półek i opło­mek jak w wyż­szych mode­lach. Nie­stety przy oka­zji zain­sta­lo­wano ruszt wodny (model 25kW ma ruszt żeliwny).
Co prawda kocioł z rusz­tem wod­nym prze­szedł bada­nia i na 30% mocy nomi­nal­nej spi­sy­wał się dobrze, ale ruszt wisi 15-20cm nad pale­ni­skiem, więc pewnie będzie omy­wany przez pło­mień (na tym fil­miku można zoba­czyć, jak daleko potra­fią się­gnąć pło­mie­nie w Szto­ke­rze 25kW), co przy­czyni się do jesz­cze więk­szej pro­duk­cji sadzy.

Ruszt wodny w aktu­al­nej wer­sji Szto­kera Mini 15kW

Gwa­ran­cja na kocioł Szto­ker trwa 2 lata, z opcją prze­dłu­że­nia do 5 lat pod warun­kiem prze­pro­wa­dza­nia corocz­nego prze­glądu kotła przez ser­wis pro­du­centa. Nie jest wyja­śnione, czy prze­gląd jest płatny (czemu by nie?) ani na czym miałby pole­gać. Zapewne na kon­troli zgod­no­ści mon­tażu i utrzy­ma­nia kotła z warun­kami gwa­ran­cji. A wśród warun­ków jest mon­taż w ukła­dzie otwar­tym. Jest tam także sfor­mu­ło­wa­nie, że w razie nie­uza­sad­nio­nej rekla­ma­cji użyt­kow­nik ponosi koszty ser­wisu — a jako przy­kład przy­czyny nie­uza­sad­nio­nego wezwa­nia ser­wisu podany jest brak zaworu mie­sza­ją­cego. Tym­cza­sem strona pro­du­centa podaje, że zawór mie­sza­jący wyma­gany nie jest, czyli kocioł powi­nien bez niego dobrze pra­co­wać. O co cho­dzi? Nie wia­domo, a skoro tak, to w razie czego fabryka zin­ter­pre­tuje po swojemu.

Ste­row­nik w kotle Szto­ker to Cobra z pro­gra­mem napi­sa­nym spe­cjal­nie dla tego kotła. Zresztą firma Komiz i Elektro-Miz (pro­du­cent Cobry) mają tego samego wła­ści­ciela, dzięki czemu kocioł i ste­row­nik są ze sobą zgrane. Spo­sób pracy kotła na tyle różni się od retort, że wymiana ste­row­nika nie ma sensu. Inne ste­row­niki raczej by sobie tutaj nie pora­dziły.
Cobra posiada moż­li­wość pracy dwu­sta­no­wej z ręcz­nymi nasta­wami jak i regu­la­cji tem­pe­ra­tury według algo­rytmu PID II, gdzie para­me­try pracy dobie­rane są auto­ma­tycz­nie. Ste­row­nik podobno radzi sobie z kil­ku­na­sto­pro­cen­to­wymi waha­niami kalo­rycz­no­ści opału dzięki auto­ma­tycz­nej korek­cji dawki i nadmu­chu, dzięki czemu unika się koniecz­no­ści zmiany nastaw po nie­wiel­kiej zmia­nie jako­ści opału.

Jeśli cho­dzi o czy­stość spa­la­nia, to Szto­ker jest pod tym wzglę­dem gdzieś mię­dzy kotłem z podaj­ni­kiem tło­ko­wym a retortą. Ma ten­den­cje do pro­duk­cji sadzy, a wynika to ze spo­sobu poda­wa­nia i spa­la­nie opału: jest dosu­wany od boku, a nie od spodu jak w retor­tach, więc nie wszyst­kie sub­stan­cje lotne mają oka­zję przejść przez żar i się dopa­lić. Widoki ze sta­nem wnę­trza kotła można zna­leźć np. tutaj.

Cał­ko­wita wyso­kość Szto­kera Mini 15kW to 105cm. Kra­wędź wsypu do podaj­nika znaj­duje się na wyso­ko­ści ok. 90cm. Wypro­wa­dze­nie spa­lin — pio­nowo do góry, kolana w zesta­wie nie ma.

Świa­dec­two efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej kotła jest dostępne na stro­nie pro­du­centa. Osiągi odpo­wia­dają kla­sie A zabrzań­skiego cer­ty­fi­katu na Znak Bez­pie­czeń­stwa Eko­lo­gicz­nego lub 3. kla­sie wg normy PN-EN 303–5:2012.

Na forum Mura­tora ist­nieje temat doty­czący kotłów Szto­ker, w któ­rym urzę­dują osoby zwią­zane z pro­du­cen­tami tego kotła oraz ste­row­nika, gdzie można uzy­skać wspar­cie tech­niczne i zna­leźć innych użyt­kow­ni­ków tego kotła.

Uzasadnienie oceny

Kocioł Szto­ker nie jest aż taką rewo­lu­cją jak zapew­nia o tym dział mar­ke­tingu pro­du­centa. Mimo to jest cie­kawą alter­na­tywą dla pal­ni­ków retor­to­wych. Posiada ste­row­nik zdolny do samo­dziel­nego doboru para­me­trów pracy, a użyt­kow­nicy nie zgła­szają poważ­nych pro­ble­mów zwią­za­nych z samym kotłem, poza mniej­szą bądź więk­szą pro­duk­cją sadzy, czego należy się spodziewać przy.

Jedyną poważną wadą jest ruszt wodny w Szto­ke­rze Mini 15kW i z tej racji kotły te otrzy­mują ocenę B.

Uwa­żać trzeba na gwa­ran­cję. Naj­więk­szy trik to tajem­ni­cze prze­glądy ser­wi­sowe wyma­gane do wydłu­że­nia gwa­ran­cji z 2 do 5 lat. Poza tym nie ma jasno­ści, czy zawór mie­sza­jący w insta­la­cji jest warun­kiem gwa­ran­cji czy nie (wg strony pro­du­centa — nie jest konieczny, wg DTR jego brak może być pod­stawą uzna­nia rekla­ma­cji za bezzasadną).

Historia zmian

Tutaj pojawią się informacje kiedy, co i dlaczego było zmieniane w opisie kotła oraz jego ocenie.
Na razie nic tutaj nie ma.