Zębiec Merkury

Ocena w rankingu B
Producent Zębiec
Rodzaj kotła Kocioł retortowy
Pojemność zasobnika ~120kg
Do układu zamkniętego nie
Paliwa podstawowe(2)
 • Ekogroszek
Dostępne moce 9kW 14kW 18kW 25kW 35kW
Klasa
wg normy PN-EN 303-5:2012
nie przebadano
Ecodesign nie
Gwarancja 5 lat
Instrukcja obsługi dostępna
Strona producenta przejdź do strony producenta
Orientacyjna cena od 7 000zł (14kW)

(1) - orientacyjny czas pracy na pełnym załadunku paliwa podstawowego przy 60% mocy nominalnej

(2) - paliwa podstawowe określa producent; to takie, na których kocioł jest w stanie osiągnąć moc nominalną

Ostatnia aktualizacja: 22.08.2016

To już jest koniec

Od 1. lipca 2018 nie mogą być legalnie sprzedawane kotły takie jak ten (bez 5. klasy emisji). Być może nadal jest w sklepach, bo producenci różnie kombinują, ale jeśli go kupisz, to i tak zgodnie z uchwałami antysmogowymi w części województw nie możesz go już legalnie zainstalować a za kilka lat będzie trzeba go wymienić.

Firma Zębiec nie koja­rzy się zbyt­nio z pogo­nią za naj­now­szymi tren­dami w kotlar­stwie, a przyj­rze­nie się infor­ma­cjom o jej wyro­bach dodat­kowo w tym prze­ko­na­niu utwier­dza (instruk­cje obsługi dato­wane na 2010–2011 rok). Jed­nak kocioł Zębiec Mer­kury zapo­wiada się cie­ka­wie i dość na cza­sie, zwłasz­cza że posiada wer­sję o mocy 9kW — jedną z naj­mniej­szych mocy dostęp­nych na rynku.


Zalety

 • Sterownik z automatycznym doborem parametrów pracy

Niewiadome

 • Powierzchnia wymiennika

Wady

 • Prosta retorta tylko na ekogroszek

  Słabo jak na kocioł w takiej cenie

 • Występuje wersja z awaryjnym rusztem wodnym

  Najlepiej omijać; do wyboru jest wersja z rusztem żeliwnym

Detale techniczne

Przekrój kotła Zębiec Merkury

Pod­sta­wo­wym pali­wem dla kotła Zębiec Mer­kury jest eko­gro­szek. Pro­du­cent pisze o moż­li­wo­ści spa­la­nia pel­letu, jed­nak przy jego astro­no­micz­nych cenach na dłuż­szą metę się to nie opłaci. Odpo­wied­nią efek­tyw­ność spa­la­nia pel­letu zapew­niają jedy­nie kotły na pel­let z pal­ni­kiem wrzut­ko­wym.
Ze względu na zasto­so­wany pro­sty pal­nik retor­towy (ze sta­lo­wym śli­ma­kiem), Zębiec Mer­kurynie ma moż­li­wo­ści spa­la­nia miału ani gor­szych gatun­ków groszku. W kotle mon­to­wany jestruszt awa­ryjny praw­do­po­dob­nie zarówno w wer­sji wod­nej jak i żeliw­nej — warto brać wyłącz­nie ruszt żeliwny.

Kocioł wypo­sa­żony jest w ste­row­nik ST-48 zPID MULTI firmy Tech, który samo­dziel­nie dobiera para­me­try pracy. Za dopłatą można go roz­bu­do­wać m.in. o moduł GSM i internetowy.

W stan­dar­do­wym wypo­sa­że­niu kotła jest kilka cie­ka­wych dro­bia­zgów: czuj­nik tem­pe­ra­tury rury podaj­nika, czuj­nik ruchu śli­maka, zabez­pie­cze­nie przed prze­grza­niem sil­nika czy sys­tem dosu­sza­nia paliwa. Za dopłatą dostępny jest tzw. stra­żak czyli pro­sty sys­tem gasze­nia paliwa w rurze podaj­nika zapo­bie­ga­jący cofa­niu się żaru do podaj­nika — nie­zbędny przy spa­la­niu pel­letu czy innej biomasy.

Wymien­nik kotła jest typowy dla innych modeli zasy­po­wych z linii Super­Nova: poziome półki wodne + opłomki. Nie­stety pro­du­cent nie podaje infor­ma­cji o jego powierzchni.
Mak­sy­malne ciśnie­nie robo­cze dla kotła to 1,5 bara. Pro­du­cent nie dopusz­cza mon­tażu kotła w ukła­dzie zamknię­tym.

Kocioł wystę­puje już w wer­sji o mocy 9kW, co jest jedną z naj­mniej­szych mocy dostęp­nych na rynku. Nie­stety DTR jest tak stara (2011 rok) że ujęte są tam tylko moce 18 i 25kW. Nie wia­domo też, jaki rodzaj i moc pal­nika zamon­to­wano w kotle o mocy 9kW.

Gwa­ran­cja jest roze­grana w nastę­pu­jący spo­sób: 2 lata na trwa­łość i sprawne dzia­ła­nie kotłaoraz 5 lat na szczel­ność kor­pusu wod­nego. Utrata gwa­ran­cji może nastą­pić m.in. z powodu (cytu­jąc za DTR):

 • koro­zji kotła na sku­tek dłu­go­trwa­łego pale­nia z tem­pe­ra­turą wody zasi­la­ją­cej poni­żej 60st.C
 • braku wła­ści­wego ciągu kominowego
 • zbyt twar­dej wody w kotle i powsta­łego na sku­tek tego prze­pa­le­nia blach
 • mon­tażu nie­zgod­nego z normą dla insta­la­cji grzew­czych układu otwar­tego

Zębiec Mer­kury nie posiada żad­nych cer­ty­fi­ka­tów stwier­dza­ją­cych poziom emi­sji zanie­czysz­czeń. Jest jedy­nie wzmianka o prze­ba­da­niu kotła w labo­ra­to­rium wła­snym firmy.

Uzasadnienie oceny

Jedy­nym istot­nym bra­kiem kotła Zębiec Mer­kury jest pro­sty pal­nik retor­towy. Nawet jeśli w pla­nach nie ma spa­la­nia mia­łów, to pal­nik tole­ru­jący gor­sze węgle bywa przy­datny. Poza tym wymien­nik kotła nie ma poważ­nych wad (o ile wybie­rze się wer­sję z rusz­tem żeliw­nym!) a ste­row­nik powi­nien być samo­dzielny w dobo­rze para­me­trów pracy.

Sto­su­nek cena/jakość jak na kocioł z pro­stą retortą nie jest prze­sad­nie korzystny. Poprawne kotły z takim pal­ni­kiem oraz ste­row­ni­kiem z PID można kupić już poni­żej 6000zł, jed­nak trudno wśród nich o moc tak niską jak 9kW.

Historia zmian

Tutaj pojawią się informacje kiedy, co i dlaczego było zmieniane w opisie kotła oraz jego ocenie.
Na razie nic tutaj nie ma.