Witkowski KMB-RP

Ocena w rankingu B
Producent Witkowski
Rodzaj kotła Kocioł retortowy
Pojemność zasobnika ~192kg
Do układu zamkniętego nie
Paliwa podstawowe(2)
 • Ekogroszek
 • Miał
Dostępne moce 15kW 19kW 25kW 30kW 38kW 50kW 62kW 75kW
Klasa
wg normy PN-EN 303-5:2012
nie przebadano
Ecodesign nie
Gwarancja 5 lat
Instrukcja obsługi niedostępna
Strona producenta przejdź do strony producenta
Orientacyjna cena od 6 500zł (15kW)

(1) - orientacyjny czas pracy na pełnym załadunku paliwa podstawowego przy 60% mocy nominalnej

(2) - paliwa podstawowe określa producent; to takie, na których kocioł jest w stanie osiągnąć moc nominalną

Ostatnia aktualizacja: 22.08.2016

To już jest koniec

Od 1. lipca 2018 nie mogą być legalnie sprzedawane kotły takie jak ten (bez 5. klasy emisji). Być może nadal jest w sklepach, bo producenci różnie kombinują, ale jeśli go kupisz, to i tak zgodnie z uchwałami antysmogowymi w części województw nie możesz go już legalnie zainstalować a za kilka lat będzie trzeba go wymienić.

Moż­li­wość spa­la­nia róż­no­rod­nych paliw to mocny punkt kotła Wit­kow­ski KMB-RP. Gorzej nie­stety wypada on pod wzglę­dem ste­row­nika, ofe­ro­wa­nych warian­tów mocy oraz dostęp­no­ści infor­ma­cji tech­nicz­nych. Z kolei cie­kawą opcją jest wli­czona w cenę duża ela­stycz­ność w wybo­rze roz­miesz­cze­nia czo­pu­cha i przy­łą­czy wodnych.


Zalety

 • Palnik retortowy II generacji

  Spala też miał

Niewiadome

 • Powierzchnia wymiennika

Wady

 • Sterownik z ręcznymi nastawami w standardzie

  Za dopłatą ok. 300zł dostępny jest sterownik z automatycznym doborem nastaw

Detale techniczne

Przekrój kotła Witkowski KMB-RP

W kotle Wit­kow­ski KMB-RP do wyboru są trzy palniki:

 • Eko­ener­gia — znany żeliwniak
 • pal­nik APRQ — o zasa­dzie dzia­ła­nia zbli­żo­nej do Eko­ener­gii, lecz z pale­ni­skiem zmie­nio­nym pod kątem spa­la­nia nisko­ka­lo­rycz­nych paliw
 • pal­nik APR — to pal­nik ryn­nowy, czyli zupeł­nie inna bajka. Jego zasada dzia­ła­nia zbli­żona jest do pale­ni­ska kotła Szto­ker.

Wszyst­kie trzy pal­niki tra­wią zarówno eko­gro­szek jak i miał. Moż­liwe jest też spa­la­nie owsa czy pel­letu, ale konieczny do tego sys­tem gasze­nia paliwa w rurze podaj­nika (stra­żak) kosz­tuje dodat­kowo ok. 350zł. Pod­sta­wowa cena kotła doty­czy wer­sji z pal­ni­kiem Eko­ener­gia. Dla dwóch pozo­sta­łych pal­ni­ków (które zresztą są autor­skimi roz­wią­za­niami pro­du­centa) ofe­ro­wany jest bli­żej nie­spre­cy­zo­wany rabat.

Ste­row­niki dostępne są w sile dwóch sztuk:

 • Tita­nic — dwu­sta­nowy ste­row­nik z ręcz­nymi nasta­wami (w cenie kotła)
 • Iryd RTZ PID — który z dobo­rem para­me­trów pracy radzi sobie podobno sam (dopłata ok. 300zł)

Kocioł Wit­kow­ski KMB-RP posiada wymien­nik poziomy (a więc czysz­czony od przodu kotła) o nie­zna­nej powierzchni (choć sądząc z prze­kroju nie powinna ona ustę­po­wać innym podob­nym kotłom). Jak sam pro­du­cent to okre­ślił, jest to kocioł na dota­cje i dla­tego ma wyj­mo­wanyawa­ryjny ruszt żeliwny.

Brak jest infor­ma­cji o moż­li­wo­ści pracy kotła w ukła­dzie zamknię­tym, a mak­sy­malne ciśnie­nie robo­cze 1,5 bara każe przy­pusz­czać, że dopusz­czalny jest jedy­nie układ otwarty.

Cie­kawą opcją jest dość swo­bodny wybór kon­fi­gu­ra­cji przy­łą­czy kotła. Poza stan­dar­dową zmianą strony otwie­ra­nia drzwi­czek i usy­tu­owa­nia podaj­nika, można m.in. dosto­so­wać do swo­ich potrzeb kształt i umiej­sco­wie­nie czo­pu­cha oraz śred­nice i loka­li­za­cje przy­łą­czy wodnych.

Kocioł Wit­kow­ski KMB-RP w wer­sji 15kW posiada zasob­nik na 200kg paliwa. Jest dość wysoki: mie­rzy 144cm, a kra­wędź wsypu do podaj­nika znaj­duje się 132cm nad podłogą.

Wybór warian­tów mocy kotła dla współ­cze­snego budow­nic­twa jest marny. Naj­mniej­sza dostępna moc to 15kW. Podobna sytu­acja wystę­puje w wielu innych kotłach podaj­ni­ko­wych, ponie­waż 15kW to na ten moment naj­niż­sza seryj­nie dostępna moc wielu ist­nie­ją­cych pal­ni­ków (np. Eko­ener­gii). Jeśli gdzieś poja­wiają się kotły w niż­szych mocach, to mon­to­wane w nich pal­niki są wyko­ny­wane na zamó­wie­nie danej firmy kotlarskiej.

Pro­du­cent skrzęt­nie ukrywa instruk­cję obsługi kotła, dla­tego nie są znane dokładne warunki gwa­ran­cji, która obo­wią­zuje 5 lat (na wymiennik).

Zgod­nie z infor­ma­cjami na stro­nie pro­du­centa, kocioł posiada cer­ty­fi­kat na “Znak bez­pie­czeń­stwa eko­lo­gicz­nego” IChPW w Zabrzu, lecz nie spo­sób odna­leźć go w sieci ani nie ma o nim wzmianki w bazie cer­ty­fi­ka­tów na stro­nie IChPW.

Uzasadnienie oceny

Głów­nym nie­do­cią­gnię­ciem kotła Wit­kow­ski KMB-RP jest pod­sta­wowy ste­row­nik wyma­ga­jący ręcz­nej kon­fi­gu­ra­cji. Pro­ble­mem w więk­szo­ści dziś budo­wa­nych domów będzie także brak wer­sji o mocy ok. 10kW, którą wiele innych modeli kotłów od dawna posiada. Jed­nak atu­tem kotła pozo­stają pal­niki umoż­li­wia­jące spa­la­nie wielu także gor­szych paliw. Stąd też kocioł ląduje w ran­kingu w kla­sie B.

Historia zmian

Tutaj pojawią się informacje kiedy, co i dlaczego było zmieniane w opisie kotła oraz jego ocenie.
Na razie nic tutaj nie ma.