SKAM-P Plus / Premium

Ocena w rankingu A
Producent SEKOM-Łucki
Rodzaj kotła Kocioł retortowy
Pojemność zasobnika ~160kg
Do układu zamkniętego tak
Paliwa podstawowe(2)
 • Ekogroszek
 • Miał
Dostępne moce 7kW 13kW 17kW 25kW 35kW 40kW
Klasa
wg normy PN-EN 303-5:2012
nie przebadano
Ecodesign nie
Gwarancja 3 lata
Instrukcja obsługi dostępna
Strona producenta przejdź do strony producenta
Orientacyjna cena od 6 500zł (12,5kW)

(1) - orientacyjny czas pracy na pełnym załadunku paliwa podstawowego przy 60% mocy nominalnej

(2) - paliwa podstawowe określa producent; to takie, na których kocioł jest w stanie osiągnąć moc nominalną

Ostatnia aktualizacja: 06.11.2016

To jest artykuł archiwalny – kocioł nie jest już dostępny w sprzedaży

Od 1. lipca 2018 nie mogą być legalnie sprzedawane kotły takie jak ten (bez 5. klasy emisji). Jeśli nawet gdzieś go kupisz, to i tak zgodnie z uchwałami antysmogowymi w części województw nie możesz go już legalnie zainstalować a za kilka lat będzie trzeba go wymienić.

Przejdź do listy dostępnych w sprzedaży kotłów tanich i czystych

Rzadko tra­fiają tu wyroby firm z ple­szew­skiego zagłę­bia kotlar­skiego. SKAM-P to pozytywny wyjątek: kocioł o porząd­nej kon­struk­cji, z sze­ro­kim wybo­rem dobrych pal­ni­ków i ste­row­ni­ków, a po bogactwie informacji i konkretach na stronie producenta widać, że ludzie ci zjedli zęby na testowaniu różnych rozwiązań w celu ulepszenia produktu, a nie po prostu klepią cokolwiek i robią łaskę, że to sprzedają.


Zalety

 • Autonomiczny sterownik

  Kilka rodzajów do wyboru

 • Retorta II generacji

  Kilka rodzajów do wyboru

Wady

  Nie stwierdzono (co nie znaczy, że żadnych nie ma).

Detale techniczne

Przekrój kotła SKAM-P Plus / Premium

Pal­niki dostępne w SKAM-P to obecnie Ardeo AZP (stalowy) oraz Batory (żeliwny). Oba są pal­ni­kami II. gene­ra­cji spa­la­ją­cymi także miał i gor­sze groszki.

 • Ardeo to pal­nik z obro­tową gło­wicą, także przy­sto­so­wany do gor­szych paliw, ale lepiej niż Bru­cer radzący sobie na niskich mocach.
  Dla kotłów 12-40kW sto­so­wane są pal­niki Ardeo Eco-Burn o mocach 15, 25 i 38kW. Do wer­sji 7kW sto­so­wany jest wyko­nany na zamó­wie­nie Ardeo AZP-R z gło­wicą 12kW i odpo­wied­nio mniej­szą dmu­chawą. Moce tych pal­ni­ków są więc dobrze dopa­so­wane do mocy kotłów, co jest istotne, a nikt się tym nie chwali, bo taniej jest pako­wać 1–2 wer­sje mocy pal­nika do wszyst­kich wer­sji kotłów.
  Plu­sem pal­ni­ków Eco-Burn jest łatwość zmiany mocy pal­nika — wystar­czy wymie­nić gło­wicę, któ­rej koszt to ok. 200zł. Pal­nik Ardeo chyba jako jedyny ma moż­li­wość czysz­cze­nia prze­strzeni napo­wie­trza­ją­cej bez potrzeby grze­ba­nia ręcz­nie w pal­niku — wystar­czy pocią­gnąć parę razy dźwi­gnię pod podaj­ni­kiem.
  Pewien minus to z kolei ruchome ele­menty — gło­wica pra­cu­jąca w wyso­kich tem­pe­ra­tu­rach, która po kilku latach może się zwy­czaj­nie zużyć, ale jej cena nie jest prze­sad­nie wysoka.
 • Batory to nowy palnik żeliwny, podobny acz poprawiony w stosunku do poprzedników takich jak Brucer i Ekoenergia. Zmieniono kształt końcówki ślimaka i rozmieszczenie otworów napowietrzających, przez co typowy problem z rozdrabnianiem węgla i niedopaloną końcówką paleniska ma być zniwelowany. Ponadto palnik ten jest dostępny w mocy 10kW, dzięki czemu jest lepiej dopasowany do nowych kotłów małej mocy niż poprzednicy.

Do wyboru jest też kilka ste­row­ni­ków. Wszyst­kie są auto­ma­tyczne, choć nie­stety trudno powie­dzieć, jakiej jako­ści będzie ta ich samo­dzielna praca. W cenie kotła dostępne są: Iryd PIDSkor­pion PlusSPPv2L a za dopłatą: SPPv2W lin­kach pod nazwami ste­row­nika znaj­dują się szcze­gó­łow­sze opisy ich funk­cji oraz zdjęcia.

 • Iryd PID — kom­bajn o sze­ro­kich moż­li­wo­ściach, jeśli się wie co i jak usta­wić. Podobno ma tryb auto­ma­tyczny z algo­ryt­mem PID, ale instruk­cja obsługi się tym nie chwali, nato­miast jest w niej pełno opi­sów usta­wień róż­nych para­me­trów. W pla­nach pro­du­centa na sezon 2014/15 jest panel poko­jowy i moduł internetowy.
 • Skor­pion Plus - posiada tryb PID nazy­wany przez pro­du­centa auto­ma­tycz­nym, w któ­rymsamo­czyn­nie dobiera prze­rwę mię­dzy daw­kami paliwa oraz regu­luje płyn­nie moc dmu­chawy.
 • Cobra — jest ste­row­ni­kiem adap­ta­cyj­nym, czyli posiada tryb w pełni auto­ma­tyczny (dopłata ~300zł do ceny kotła)
 • SPPv2L — nowa wersja sterownika adaptacyjnego firmy Bolecki. Nieco okrojona, dla prostych instalacji (bardziej skomplikowane obsłuży SPPv2). Moż­liwy dostęp do Inter­netu i inte­gra­cja z ser­wi­sem ekotlownia.pl (roczny abonament 35zł).

Pudło kotła ma typowe dla tych mocy wymiary: w mocy 7kW jest to 111cm wyso­ko­ści, wsyp paliwa na wyso­ko­ści 1m. Poziomy wymien­nik cie­pła zbu­do­wany jest z półek, a ostatni kanał podzie­lony jest dodat­kowo pio­no­wymi prze­gro­dami, dzięki czemu powierzch­nia wymiany cie­pła odpo­wiada dzi­siej­szym stan­dar­dom.
Wylot spa­lin może być wypro­wa­dzony do tyłu, w bok oraz do góry. Pojem­ność podaj­nika w wer­sji 12kW to 200l czyli ok.170kg groszku lub nieco wię­cej miału, a szu­flada na popiół nie­stety jak i w innych kotłach przy­po­mina formę do pie­cze­nia cia­sta. Na szczę­ście poziomy wymien­nik pozwala zanie­dbać wybie­ra­nie popiołu dopóki jego poziom nie zrówna się z koroną pal­nika, co ozna­cza nawet kil­ka­na­ście dni pracy.

Ruszt awa­ryjny wystę­puje w kotłach do mocy 25kW włącz­nie. Jest dwu­czę­ścio­wym odle­wem żeliw­nym z deflek­to­rem. Może być mon­to­wany w dwóch pozy­cjach: gór­nej, na pozio­mie środ­ko­wych drzwi­czek, która umoż­li­wia spa­la­nie np. maku­la­tury w trak­cie pracy pal­nika, oraz dol­nej— zakry­wa­jąc pal­nik — która umoż­li­wia pracę w try­bie awa­ryj­nym z więk­szą ilo­ścią węgla czy drewna, co nie jest stan­dar­dem w wielu kotłach podaj­ni­ko­wych, gdzie ruszt mie­ści sym­bo­liczne ilo­ści opału.

Ruszto-deflektor w SKAM-P

Funk­cja rusztu awa­ryj­nego jest tu w zasa­dzie uboczna. Pro­du­cent nazywa ten ele­ment deflek­to­rem sepa­ru­ją­cym. Jest to autor­skie, opa­ten­to­wane roz­wią­za­nie tej firmy (ile firm kotlar­skich coś wymy­śla i paten­tuje?). Nazwa bie­rze się stąd, że deflek­tor oddziela pal­nik od wymien­nika, two­rząc prze­strzeń, w któ­rej jest tem­pe­ra­tura, czas i nad­miar powie­trza dla spa­le­nia wszyst­kiego, co powinno zostać spa­lone. Dodat­kowo prze­lot spa­lin przez gorący deflek­tor odbywa się okrą­głymi otwo­rami, które zwę­żają się ku górze, sta­no­wiąc dysze dopalające.

Gwa­ran­cja na część wodną kotła SKAM-P to 3 lata. Brak jest dziw­nych warun­ków jak rów­nież jaw­nego wymogu sto­so­wa­nia ochrony powrotu.

SKAM-P od mocy 12kW wzwyż posiada cer­ty­fi­kat na Znak Bez­pie­czeń­stwa Eko­lo­gicz­nego w kla­sie B (lek­kie prze­kro­cze­nie emi­sji sub­stan­cji orga­nicz­nych wyklu­czyło go z klasy A). Tutaj jesz­cze nieco star­szy cer­ty­fi­kat z Łodzi, gdzie dodat­kowo jest podana tem­pe­ra­tura spalin.

Warianty mocy kotła SKAM-P są dosto­so­wane do potrzeb współ­cze­snych domów. Kocioł wystę­puje nawet w wer­sji 7kW, jed­nak jest ona pro­du­ko­wana na zamó­wie­nie (czas ocze­ki­wa­nia: 2–3 tygodnie). Ale w internecie można spotkać sklepy, które go oferują w cenie ok. 6000zł.

Uzasadnienie oceny

SKAM-P to porządny kocioł podaj­ni­kowy. Kon­struk­cja czę­ści wod­nej kotła jest poprawna, a dodat­kowo dużą zaletą jest sze­roki wybór pal­ni­ków II generacji i najbardziej autonomicznych ste­row­ni­ków, co nie zda­rza się czę­sto. Brak jest infor­ma­cji ze strony użyt­kow­ni­ków o poważ­niej­szych pro­ble­mach z tym kotłem. W połą­cze­niu z cywi­li­zo­wa­nym sto­sun­kiem firmy do klientów pozwala to przy­znać mu naj­wyż­szą ocenę.

Historia zmian

Tutaj pojawią się informacje kiedy, co i dlaczego było zmieniane w opisie kotła oraz jego ocenie.
Na razie nic tutaj nie ma.