SAS SMART

Ocena w rankingu B
Producent SAS
Rodzaj kotła Kocioł retortowy
Pojemność zasobnika ~92kg
Do układu zamkniętego tak
Paliwa podstawowe(2)
 • Ekogroszek
Dostępne moce 10kW
Klasa
wg normy PN-EN 303-5:2012
nie przebadano
Ecodesign nie
Gwarancja 5 lat
Instrukcja obsługi dostępna
Strona producenta przejdź do strony producenta
Orientacyjna cena od 6 800zł (10kW)

(1) - orientacyjny czas pracy na pełnym załadunku paliwa podstawowego przy 60% mocy nominalnej

(2) - paliwa podstawowe określa producent; to takie, na których kocioł jest w stanie osiągnąć moc nominalną

Ostatnia aktualizacja: 24.07.2016

To już jest koniec

Od 1. lipca 2018 nie mogą być legalnie sprzedawane kotły takie jak ten (bez 5. klasy emisji). Być może nadal jest w sklepach, bo producenci różnie kombinują, ale jeśli go kupisz, to i tak zgodnie z uchwałami antysmogowymi w części województw nie możesz go już legalnie zainstalować a za kilka lat będzie trzeba go wymienić.

Wśród kotłów podaj­ni­ko­wych firmy SAS (w więk­szo­ści z rusz­tem wod­nym) tra­fiają się pozy­tywne rodzynki takie jak SAS SMART. Popraw­nie zbu­do­wany, z “auto­ma­tycz­nymi” ste­row­ni­kami, w dobrej cenie. Od czo­łówki kotłów w ran­kingu odstaje tylko pod kątem pal­nika, który wpraw­dzie jest żeliwny, ale spala jedy­nie ekogroszek.


Zalety

 • Sterownik z czujnikiem żaru

  Daje największe szanse na pracę bez potrzeby ręcznego grzebania w parametrach spalania.

Wady

 • Mała powierzchnia wymiennika

 • Tylko jeden wariant mocy

  Ale za to najbardziej współcześnie przydatny

Detale techniczne

Przekrój kotła SAS SMART

O pal­niku sto­so­wa­nym w kotle SAS SMART wia­domo tyle, że jest on wyko­nany z żeliwa, ale nie jest pal­ni­kiem II gene­ra­cji. To zwy­kła retorta ze sta­lo­wym śli­ma­kiem, która spali wyłącz­nie eko­gro­szek (a i to nie­spie­ka­jący). DTR wyraź­nie podaje, by nie spa­lać miału.

Dostępne są dwa ste­row­niki, oba z auto­ma­tycz­nym dobo­rem para­me­trów spalania:

 • TECH ST-450zPID
 • RECALART Mul­ti­Fun

Ste­row­nik Reca­lart jest o tyle cie­kawy, że posiada czuj­nik żaru — ot w zasa­dzie ter­mo­metr przy­cze­piony na skraju retorty, który w więk­szo­ści przy­pad­ków pozwala na zupeł­nie samo­dzielny dobór para­me­trów pracy przez ste­row­nik, bo naresz­cie dostaje on infor­ma­cję zwrotną o tym, co dzieje się na retorcie.

Sche­mat insta­la­cji czuj­nika żaru, wię­cej o tym roz­wią­za­niu w pre­zen­ta­cji producenta

Tu nale­ża­łoby uciąć sobie małą dygre­sję o filo­zo­fii ste­ro­wa­nia pracą kotłów retor­to­wych. Choć skró­tem myślo­wym nazywa się je auto­ma­tycz­nymi, w więk­szo­ści auto­ma­tyczne nie są, bo czło­wiek sta­nowi w nich prze­dłu­że­nie sterownika.

 • Ste­row­nik nie wie, jak wygląda kopiec żaru na retorcie.
 • Ste­row­nik nie wie, czy pro­du­kuje spieki, czy też zrzuca do popiel­nika niedopał.

O tym wszyst­kim prze­waż­nie musi mu powie­dzieć czło­wiek, zaglą­da­jąc do kotła i kory­gu­jąc para­me­try pracy odpo­wied­nio do tego, co tam zoba­czy. Czyli musi się dok­to­ry­zo­wać ze spa­la­nia węgla.
Jest sporo ste­row­ni­ków, które przy­naj­mniej na papie­rze potra­fią samo­dziel­nie dobrać sobie para­me­try pracy. Ale nie każde podej­ście i nie zawsze będzie dzia­łać rów­nie dobrze, bo nadal auto­mat nie ma wglądu w sytu­ację w kotle. Albo posłu­guje się pośred­nimi infor­ma­cjami jak np. tem­pe­ra­tura spa­lin oraz wody i ich zmiany w cza­sie, albo ma podane wstęp­nie nastawy obsłu­gu­jące typowe paliwa a gdy na nich sobie nie radzi, inter­we­nio­wać musi czło­wiek.
Na tym tle czuj­nik żaru zapo­wiada się obie­cu­jąco. Powi­nien zapew­niać samo­dzielną pracę ste­row­nika nie­mal w każ­dych warun­kach. Nie eli­mi­nuje to jed­nak poten­cjal­nych pro­ble­mów wyni­ka­ją­cych z opału nie­na­dają­cego się do tego typu retorty.

SAS SMART ma wymien­nik poziomy, który sto­sun­kiem powierzchni do mocy kotła wyróż­nia się nie­stety na minus na tle innych kotłów podaj­ni­ko­wych — jest go o ok. 1/4 mniej. Odbija się to na tem­pe­ra­tu­rze spa­lin, która już nawet na papie­rze dla mocy nomi­nal­nej wynosi 250st. a w warun­kach rze­czy­wi­stych będzie mogła być wyższa.

Na wypo­sa­że­niu jest sta­lowy ruszt awaryjny.

Wyso­kość kotła do naj­wyż­szej czę­ści zasob­nika to 129cm a do kra­wę­dzi wsypu paliwa jest ok. 110cm. Czo­puch wypro­wa­dzony jest od góry.

SAS SMART stan­dar­dowo może pra­co­wać w ukła­dzie zamknię­tym, oczy­wi­ście przy zasto­so­wa­niu wyma­ga­nych nor­mami zabez­pie­czeń. Jest sto­sowny zapis w DTR.

Gwa­ran­cja na sprawne funk­cjo­no­wa­nie kotła trwa 5 lat. Instruk­cja zawiera zale­ce­nie, aby min. tem­pe­ra­tura wody powra­ca­ją­cej do kotła wyno­siła 55st.C.

Kocioł dostępny jest wyłącz­nie w jed­nej mocy — 10kW. Jego obecna cena to ok. 6500-6800zł, czyli cał­kiem nie­źle w sto­sunku do moż­li­wo­ści i wyposażenia.

O żad­nych cer­ty­fi­ka­tach emi­sji i spraw­no­ści pro­du­cent nie informuje.

Uzasadnienie oceny

Jako się rze­kło, SAS SMART nie­znacz­nie tylko odstaje od czo­łówki ran­kingu. Jed­nak naj­wyż­szą ocenę otrzy­mują kotły, które jed­no­cze­śnie są w sta­nie pra­co­wać bez potrzeby waj­cho­wa­nia ręcz­nego para­me­trami spa­la­nia, jak i mogą spa­lać trud­niej­sze paliwa. Oma­wiany kocioł spala jedy­nie eko­gro­szek w pro­stej retor­cie. Stąd zagrzeje miej­sce na ławce z oceną B.

Historia zmian

Tutaj pojawią się informacje kiedy, co i dlaczego było zmieniane w opisie kotła oraz jego ocenie.
Na razie nic tutaj nie ma.