RBR Ekouniwersal

Ocena w rankingu B
Producent Bałka
Rodzaj kotła Kocioł retortowy
Pojemność zasobnika ~136kg
Do układu zamkniętego tak
Paliwa podstawowe(2)
  • Ekogroszek
  • Miał
Dostępne moce 12kW 17kW 23kW 35kW 42kW 50kW
Klasa
wg normy PN-EN 303-5:2012
nie przebadano
Ecodesign nie
Gwarancja 5 lat
Instrukcja obsługi niedostępna
Strona producenta przejdź do strony producenta
Orientacyjna cena od 8 100zł (12kW)

(1) - orientacyjny czas pracy na pełnym załadunku paliwa podstawowego przy 60% mocy nominalnej

(2) - paliwa podstawowe określa producent; to takie, na których kocioł jest w stanie osiągnąć moc nominalną

Ostatnia aktualizacja: 24.07.2016

To już jest koniec

Od 1. lipca 2018 nie mogą być legalnie sprzedawane kotły takie jak ten (bez 5. klasy emisji). Być może nadal jest w sklepach, bo producenci różnie kombinują, ale jeśli go kupisz, to i tak zgodnie z uchwałami antysmogowymi w części województw nie możesz go już legalnie zainstalować a za kilka lat będzie trzeba go wymienić.

RBR Eko­uni­wer­sal to jeden z naj­lep­szych kotłów podaj­ni­ko­wych pro­du­ko­wany przez jedną z prze­cięt­nych firm kotlar­skich. O ile tech­nicz­nie wyrób spod ogona nikomu nie wypadł, to już sto­su­nek firmy Instalco do świata zewnętrz­nego przed­sta­wia się momen­tami tragikomicznie.


Zalety

  • Retorta II generacji

  • Sterownik z automatycznym doborem parametrów pracy

Wady

    Nie stwierdzono (co nie znaczy, że żadnych nie ma).

Detale techniczne

Przekrój kotła RBR Ekouniwersal

Kocioł wypo­sa­żony jest w żeliwny pal­nik Eko­ener­gia i ste­row­nik eCoal. Pal­nik Eko­ener­gia jest w cało­ści żeliw­nym pal­ni­kiem II gene­ra­cji (Bru­cer z kosme­tycz­nymi zmia­nami), umoż­li­wia­ją­cym spa­la­nie eko­groszku jak i miału.

Eko­ener­gia to prak­tycz­nie to samo co Bru­cer. Wadą tego pal­nika jest gor­sza praca na niskich mocach. Po stro­nie dal­szej od podaj­nika nastę­puje gro­ma­dze­nie pyłu węglo­wego, przez co część ta jest sła­biej napo­wie­trzana i bywa, że natle­niona część pal­nika się pali, a reszta nie bar­dzo, co może koń­czyć się kop­ce­niem czy zrzu­ca­niem czę­ści nie­do­pa­lo­nego opału do popiel­nika.
Pal­nik ten wymaga zaraz po zaku­pie prze­pro­wa­dze­nia ope­ra­cji uszczel­nie­nia korony — która jest sto­sun­kowo pro­sta, ale trzeba ją wyko­nać popraw­nie (z czu­ciem acz solid­nie wci­snąć koronę, zało­żyw­szy ją wła­ściwą stroną).

Ste­row­nik eCoal to jeden z naj­bar­dziej zaawan­so­wa­nych ste­row­ni­ków na rynku. Posiada tryb pracy auto­ma­tycz­nej który działa, pół­au­to­ma­tycz­nej i ręcz­nej, więc jeśli chcesz tylko sypać i jechać, to ten ste­row­nik to umoż­li­wia. A gdy­byś nagle zapra­gnął zostać spe­cja­li­stą od spa­la­nia węgla ste­ru­jąc samo­dziel­nie, rów­nież masz taką możliwość.

Kocioł jest nie­duży (1–1,2m wyso­ko­ści pudła). Wyso­kość wsypu do zasob­nika to 110-130cm. Wylot spa­lin skie­ro­wany jest do góry, poprzez regu­lo­wane kolano o śred­nicy 130mm, ale na zamó­wie­nie moż­liwe jest wypro­wa­dze­nie do tyłu. Wymien­nik w więk­szo­ści jest poziomy, więc czysz­cze­nie odbywa się od przodu, przez drzwiczki. Kon­struk­cja wymien­nika różni się jed­nak od uku­tego w światku kotłów podaj­ni­ko­wych stan­dardu: RBR wygląda jak kocioł dol­nego spa­la­nia z wmon­to­wa­nym w śro­dek palnikiem.

Taka kon­struk­cja ma jeden man­ka­ment: nie ma dostępu do czysz­cze­nia tyl­nego pio­no­wego kanału. Nie zna­czy to, że nie ma jak go wyczy­ścić — za podaj­ni­kiem znaj­duje się spe­cjalne cię­gno, które poru­sza umiesz­czo­nym wewnątrz tego kanału wichajstrem-drapakiem. Takie roz­wią­za­nie naj­czę­ściej działa, ale trzeba pamię­tać, by go uży­wać, a po uży­ciu wysu­nąć cię­gno mak­sy­mal­nie. Ina­czej dra­pak zaro­śnie lub zapie­cze się. Były też przy­padki awa­rii tego dra­paka, ale spo­ra­dyczne i bez pro­blemu napra­wione w ramach gwarancji.

Wyjąt­kowo kiep­sko rokuje moż­li­wość pale­nia na rusz­cie awa­ryj­nym. Wymaga to otwar­cia tzw. kie­row­nicy spa­lin, czyli skró­ce­nia ich drogi — będą omi­jać 2/3 wymien­nika, więc efek­tyw­ność pale­nia na rusz­cie awa­ryj­nym będzie słabiutka…

Gwa­ran­cja na spa­wane pudło kotła to 5 lat, na pal­nik, dmu­chawę, prze­kład­nię podaj­nika: 2 lata, na ste­row­nik: rok.

Tajem­nica państwowa

Sto­su­nek pro­du­centa do klien­tów aktu­al­nych i przy­szłych jest godny poża­ło­wa­nia. Nie jest to nawet nie­ogar­nię­cie, które można by wyba­czyć co naj­wy­żej spa­wa­czowi o zasięgu powia­to­wym. Stra­te­gia skrzęt­nego ukry­wa­nia wszel­kich infor­ma­cji o kotle zdaje się być pro­wa­dzona celowo.

Strona pro­du­centa nie przed­sta­wia żad­nych danych tech­nicz­nych na temat kotła. Nie spo­sób doszu­kać się nawet ofe­ro­wa­nych mocy, o prze­kroju nie wspo­mi­na­jąc. Dys­try­bu­to­rzy kotłówRBR są aktywni choćby na forum Mura­tora, ale na pyta­nia o szcze­góły tech­niczne czę­sto odpo­wia­dają zain­te­re­so­wa­nemu przez wia­do­mo­ści pry­watne, by szer­sze grono nie uszczk­nęło zbyt wiele cen­nej wie­dzy dla siebie.

Instruk­cja obsługi kotła sta­nowi tajem­nicę wagi pań­stwo­wej, strze­żoną pil­niej niż pod­zie­mia Łubianki. Jej zdo­by­cie kosz­to­wało życie naszego naj­lep­szego agenta. Nie spo­sób zna­leźć ją w Inter­ne­cie, choć kie­dyś była zamiesz­czana tu i tam, a na prośby o jej udo­stęp­nie­nie firma odpo­wiada, że jak sobie kupisz kocioł, to razem z kotłem dosta­niesz. A jak już dosta­niesz, to być może zauwa­żysz, że doku­ment ten wygląda kom­plet­nie nie­pro­fe­sjo­nal­nie, od składu aż po błędy orto­gra­ficzne (kruciec albo śróba).

Podobna szopka dzieje się wokół badań emi­sji. Kilka lat temu w instruk­cji obsługi znaj­do­wało się stwier­dze­nie, że kotły te zostały prze­ba­dane w Zabrzu na znak bez­pie­czeń­stwa eko­lo­gicz­nego. Szybko oka­zało się, że nie kotły, a kocioł - wyłącz­nie model 25kW. Aktu­al­nie jest spora szansa, że niż­sze modele rów­nież zostały prze­ba­dane, ale poli­tyka pro­du­centa jest tu podobna jak w przy­padku instruk­cji: jak kupisz kocioł, to i świa­dec­two z badań dosta­niesz.

For­mal­nie wyniki badań sta­no­wią wła­sność pro­du­centa i może nimi roz­po­rzą­dzać wedle uzna­nia. Jeśli jed­nak wyniki są dobre, to ich upu­blicz­nie­nie powinno wpły­wać korzyst­nie na wize­ru­nek pro­duktu. Klien­towi mogą one nie być do szczę­ścia potrzebne, ale sam fakt, że kocioł został prze­ba­dany i jakieś normy speł­nił — pozy­tyw­nie o nim świadczy.

Pro­du­cent otwar­cie mówi, że infor­ma­cje klu­czowe dla porów­na­nia róż­nych modeli kotłów dosta­niesz dopiero razem z jego kotłem na pale­cie. Czy trzeba tłu­ma­czyć kurio­zal­ność takiego postę­po­wa­nia? No ale prze­cież nie każdy musi palić w RBR

Uzasadnienie oceny

RBR Eko­uni­wer­sal nie posiada poważ­nych uchy­bień kon­struk­cyj­nych, jed­nak kon­spi­ra­cyjny cha­rak­ter dzia­łal­no­ści pro­du­centa spra­wia, że zakres dostęp­nych o kotle infor­ma­cji jest mniej­szy nawet niż w przy­padku wyro­bów mar­ke­to­wych. Stąd ocena zostaje obniżona.

Historia zmian

Tutaj pojawią się informacje kiedy, co i dlaczego było zmieniane w opisie kotła oraz jego ocenie.
Na razie nic tutaj nie ma.