Ogniwo Eko Plus

Ocena w rankingu A
Producent Ogniwo Biecz
Rodzaj kotła Kocioł retortowy
Pojemność zasobnika ~144kg
Do układu zamkniętego tak
Paliwa podstawowe(2)
  • Ekogroszek
  • Miał
Dostępne moce 10kW 16kW 25kW
Klasa
wg normy PN-EN 303-5:2012
4
Ecodesign nie
Gwarancja 5 lat
Instrukcja obsługi dostępna
Strona producenta przejdź do strony producenta
Orientacyjna cena od 7 000zł (10kW)

(1) - orientacyjny czas pracy na pełnym załadunku paliwa podstawowego przy 60% mocy nominalnej

(2) - paliwa podstawowe określa producent; to takie, na których kocioł jest w stanie osiągnąć moc nominalną

Ostatnia aktualizacja: 08.06.2018

To jest artykuł archiwalny – kocioł nie jest już dostępny w sprzedaży

Od 1. lipca 2018 nie mogą być legalnie sprzedawane kotły takie jak ten (bez 5. klasy emisji). Jeśli nawet gdzieś go kupisz, to i tak zgodnie z uchwałami antysmogowymi w części województw nie możesz go już legalnie zainstalować a za kilka lat będzie trzeba go wymienić.

Przejdź do listy dostępnych w sprzedaży kotłów tanich i czystych

Ogniwo Eko Plus (OEP) to eks­tra­klasa kotłów podaj­ni­ko­wych. Od czasu premiery reklamowany był jako kocioł dla osób, które nie znają się na paleniu węglem, ze sterownikiem, w którym niczego nie trzeba ręcznie ustawiać. Rzeczywistość okazała się nie do końca temu odpowiadać, ale na tle innych kotłów OEP i tak prezentuje się przyzwoicie.


Zalety

  • Sterownik z automatycznym doborem nastaw

    Oraz trybem półautomatycznym

  • Palnik II generacji

    Ma możliwość spalania samego miału

Wady

    Nie stwierdzono (co nie znaczy, że żadnych nie ma).

Detale techniczne

Przekrój kotła Ogniwo Eko Plus

Kocioł Ogniwo Eko Plus jest wypo­sa­żony w żeliwny pal­nik Burner-S i ste­row­nik eCoal. Zresztą dla tego kotła pier­wot­nie zaprojektowano ten palnik oraz sterownik. Burner-S jest palnikiem II generacji, potrafiącym spalać miał. 

Ste­row­nik eCoal w zało­że­niu miał w ogóle nie wymagać uciąż­li­wego ręcznego dobie­ra­nia para­me­trów pracy. Życie zweryfikowało ten zamiar i w niedługim czasie prócz w pełni automatycznego trybu pracy udostępniono tryb ręczny a potem także półautomatyczny - spalanie grupowe. Generalnie ten sterownik nie różni się w tym względzie od innych mu podobnych. Przeważnie poradzi sobie w trybie automatycznym, ale zawsze trafią się mniej liczne i mniej typowe przypadki, w których ręczna interwencja może być potrzebna. Wynika to stąd, że prawie wszystkie obecne na rynku sterowniki są "ślepe" - nie mają bezpośredniego wglądu w przebieg procesu spalania. Wyjątkiem jest wyrób firmy Recalart z czujnikiem żaru, dzięki któremu sterownik zna sytuację na retorcie.

Poza wła­ś­cwią robotą, czyli ste­ro­wa­niem kotłem, eCoal posiada moż­li­wość pod­pię­cia ste­row­nika do Inter­netu i udo­stęp­nia­nia zapisu pracy kotła na plat­for­mie eSterownik.pl. Oprócz zwy­kłego lansu może się to przy­dać do zdalnego dia­gno­zo­wa­nia pro­ble­mów z kotłem czy porów­na­nia zuży­cia opału w podob­nych domach. 

Pal­nik Burner-S jest następcą Bru­cera, który podobno jesz­cze lepiej radzi sobie ze spie­ka­ją­cymi węglami. Przy czym jego auto­rzy uży­wają okre­śle­nia prze­pusz­cza przez pal­nik, co nie­ko­niecz­nie musi być rów­no­ważne z dobrym spa­la­niem. Jak wynika z opo­wie­ści posia­da­czy, Burner-S, podob­nie jak Bru­cer i Eko­ener­gia, ma trud­no­ści z pracą na niskich mocach, szcze­gól­nie na miale, gdy powie­trze nie jest rów­no­mier­nie dopro­wa­dzane do całego pal­nika i pra­wi­dłowo pali się tylko część bliż­sza śli­maka. Pro­blem wynika z kon­struk­cji pal­nika (nadmuch z boku, nie od spodu jak w kla­sycz­nej retor­cie). Jest to bar­dziej uciąż­li­wość niż sprawa gardłowa.

Wyso­kość kotła w wer­sji 10kW to 105cm. Wymien­nik jest pio­nowy. Ozna­cza to, że do wygod­nego czysz­cze­nia kotłow­nia musi mieć min. 1,8m. wyso­ko­ści. O jego budo­wie auto­rzy szcze­gó­łowo piszą na swoim blogu. W dwóch kana­łach zain­sta­lo­wane są zawi­ro­wy­wa­cze, a dostęp do wymien­nika odbywa się przez klapę od góry kotła, moco­waną na nakrętki motyl­kowe. To, co wydra­pane, można wybrać od strony popiel­nika.
Zaleta pio­no­wego wymien­nika to powol­niej­sze zara­sta­nie pyłami (sadzy tego rodzaju kotły nie pro­du­kują za wiele), co jest oku­pione nieco trud­niej­szym czysz­cze­niem niż w kotle z wymien­ni­kiem pozio­mym. Taka kon­struk­cja daje nato­miast — w razie obaw, że spa­liny są zbyt chłodne — moż­li­wość pod­nie­sie­nia ich tem­pe­ra­tury przez usu­nię­cie zawi­ro­wy­wa­czy i/lub zablo­ko­wa­nie jed­nego z kana­łów spalinowych.

Obec­nie w DTR jest już zapi­sana moż­li­wość pracy OEP w ukła­dzie zamkniętym.

Gwa­ran­cja na część wodną kotła od czerwca 2017 to 5 lat, a na podaj­nik i ste­row­nik — 2 lata. Instruk­cja obsługi kotła jako jedyny waru­nek gwa­ran­cji podaje koniecz­ność prze­strze­ga­nia zale­ceń użyt­ko­wych zawar­tych w instruk­cji. Nie ma np. mowy o koniecz­no­ści utrzy­my­wa­nia mini­mal­nej tem­pe­ra­tury powrotu. Kocioł jest podobno na to uod­por­niony, ale nigdzie pro­du­cent nie dekla­ruje tego wprost, więc być może stra­te­gia w razie prze­rdze­wie­nia będzie typowa: twoja wina, paliło się na niskich tem­pe­ra­tu­rach, to zgniło. Lepiej więc zabez­pie­cze­nie tem­pe­ra­tury powrotu stosować.

Ogniwo Eko Plus od mocy 16kW wzwyż badany na ekogroszku spełnia wymagania 4. klasy normy PN-EN 303-5:2012 natomiast na pellecie osiąga 5. klasę (certyfikaty na stronie producenta). Dlatego nie jest w pełni kotłem 5. klasy i jeśli zamierzasz kupować go pod kątem wymogów uchwał antysmogowych – odpuść sobie, bo on tych wymogów nie spełnia. W pełni 5. klasę ma nowszy model: Ogniwo Eko Plus M.

Uzasadnienie oceny

Ogniwo Eko Plus nie posiada poważ­nych wad kon­struk­cyj­nych, a ste­row­nik i pal­nik to sprawdzone i jedne z naj­lep­szych modeli na rynku - zarówno pod kątem spalania róznych paliw (także miału) jak i automatycznego doboru parametrów pracy. Co prawda sterownik eCoal nie w każdym przypadku da sobie radę bez ingerencji użytkownika, ale jest jednym z najlepszych sterowników pod tym względem, jakie są dostępne.

Historia zmian

Tutaj pojawią się informacje kiedy, co i dlaczego było zmieniane w opisie kotła oraz jego ocenie.
Na razie nic tutaj nie ma.