Tekla Tytan

Ocena w rankingu B
Producent Tekla
Rodzaj kotła Kocioł górnego spalania
Pojemność zasypowa ~32kg
Przeciętna stałopalność ~13h(1)
Do układu zamkniętego nie
Paliwa podstawowe(2)
  • Węgiel kamienny
  • Koks
Dostępne moce 19kW 28kW 38kW 48kW 59kW 70kW 88kW
Klasa
wg normy PN-EN 303-5:2012
nie przebadano
Ecodesign nie
Gwarancja 10 lat
Instrukcja obsługi niedostępna
Strona producenta przejdź do strony producenta
Orientacyjna cena od 3 600zł (19kW)

(1) - orientacyjny czas pracy na pełnym załadunku paliwa podstawowego przy 60% mocy nominalnej

(2) - paliwa podstawowe określa producent; to takie, na których kocioł jest w stanie osiągnąć moc nominalną

Ostatnia aktualizacja: 31.07.2016

To już jest koniec

Od 1. lipca 2018 nie mogą być legalnie sprzedawane kotły takie jak ten (bez 5. klasy emisji). Być może nadal jest w sklepach, bo producenci różnie kombinują, ale jeśli go kupisz, to i tak zgodnie z uchwałami antysmogowymi w części województw nie możesz go już legalnie zainstalować a za kilka lat będzie trzeba go wymienić.

Tekla Tytan jest kolej­nym z (nie­wielu) dostęp­nych kotłów żeliw­nych. Pro­du­cenci takich kotłów odmie­niają przez wszyst­kie przy­padki słowo żeliwo i wyrazy bli­sko­znaczne: dłu­go­wiecz­nośćtrwa­łość. Zapo­mi­nają dodać, że ten mate­riał ma też mniej przy­jemne kon­se­kwen­cje. Jed­nak jako całość, do nie­któ­rych paliw, takie kotły nadają się ide­al­nie (a to zna­czy, że do innych pra­wie wcale).


Zalety

  • Powietrze wtórne

  • Możliwość montażu miarkownika ciągu

Wady

  • Raczej niezbyt duża powierzchnia wymiennika

    Wymiennik konwekcyjny jest bardziej rozbudowany niż w wielu innych żeliwniakach, ale mimo to po kotle należy się spodziewać raczej wysokich temperatur spalin.

Detale techniczne

Przekrój kotła Tekla Tytan

Kocioł Tekla Tytan nie jest gor­szy od kra­jo­wego żeliw­nego wete­rana kotłowni — KWD Camino — a nawet nieco lepiej skon­stru­owany (bo w końcu pro­jekt Camino liczy sobie już 40 lat). To dobry kocioł gór­nego spa­la­nia, mimo że nie rów­nie dobry do wszyst­kich paliw. Zna­ko­mity do pale­nia kok­sem. Przy­zwo­ity do pale­nia węglem. Kom­plet­nie nie­na­da­jący się do pale­nia drewnem.

Nie­za­prze­czal­nym atu­tem kotła żeliw­nego jest jego żywot­ność. Jeśli tylko nie ma wad mate­ria­ło­wych, wytrzyma kil­ka­dzie­siąt lat. Choć był już przy­pa­dek użyt­kow­nika, u któ­rego przez nie­do­lew w żeliw­nym czło­nie, kocioł jed­nego z innych pro­du­cen­tów zaczął po paru latach ciek­nąć, a fabryka zwa­liła winę na koro­zję niskotemperaturową (!).

Nie samym mate­ria­łem żyje kocioł. Pan­cerna trwa­łość żeliw­nia­ków bywa prze­ce­niana jako jedyny czyn­nik decy­du­jący o zaku­pie. Trwa­łość ta jest rów­no­wa­żona wadami: mniej­szą powierzch­nią wymiany cie­pła i trud­no­ścią w czysz­cze­niu. Kotły żeliwne zawsze mają mniej­szą powierzch­nię ścia­nek wod­nych, bo wymu­sza to tech­no­lo­gia wyko­na­nia odle­wów — kształty nie mogą być zbyt dowolne i skom­pli­ko­wane. Trud­ność w czysz­cze­niu wynika z natu­ral­nej chro­po­wa­to­ści żeliwa. Jeśli dopu­ści się, by kocioł zarósł twardą smołą i sadzą, to nigdy do czy­sta nie da się go wypo­le­ro­wać (chyba że spusz­cza­jąc wodę i opa­la­jąc asfalt ze ścia­nek palnikiem).

Kocioł Tekla Tytan to bez­pieczna kla­syka kotłów żeliw­nych. Posiada ruszt wodny, dopro­wa­dze­nie powie­trza wtór­nego, a wymien­nik kon­wek­cyjny zło­żony jest z dwóch półek wod­nych (jedna wię­cej niż w Camino i tyle samo co we Via­dru­sie U26).

Na powyż­szym prze­kroju poka­zany jest obieg spa­lin, jakiego życzyłby sobie pro­du­cent. Bra­kuje tam klapki z przodu, która zasła­nia krót­szy prze­lot spa­lin, z pomi­nię­ciem niż­szego kanału wymien­nika. Jest ona widoczna na tym fil­mie. Nie jest to naj­lep­sze roz­wią­za­nie. Trudno spo­dzie­wać się, by była cał­ko­wi­cie szczelna, dla­tego zawsze część spa­lin będzie ucie­kać tą krót­szą drogą z przodu kotła, przez nie­szczel­no­ści owej klapki.

Choć może wyda­wać się, że kocioł ma eks­tra duże drzwiczki, to jed­nak otwór do zała­dunku paliwa (pomię­dzy wymien­ni­kiem a dolną kra­wę­dzią drzwi­czek zasy­po­wych) ma 24cm, czyli podob­nie jak w Camino. Rów­nież dłu­gość komory zasy­po­wej nie jest zna­cząco więk­sza niż w pol­skim wyro­bie. Minu­sem w sto­sunku do Camino jest brak płasz­cza wod­nego w popiel­niku. Niby to dro­biazg, ale zawsze jakiś pro­cent ener­gii nie tra­fia do wody, tylko w powie­trze kotłowni.

Za duże są na pewno dostępne moce. Naj­niż­szy wariant osiąga na węglu 19kW, a model wyżej — już 28kW. Dla­tego do budo­wa­nych obec­nie domów kocioł ten nie nadaje się zupeł­nie, chyba że dla metrażu od 300m2 wzwyż.

Z poda­nych wymia­rów kotła wynika, że wer­sja 19kW mie­ści ok. 35kg węgla, co daje sta­ło­pal­ność ok. 9 godzin na węglu kamien­nym dla mocy nomi­nal­nej i 16 godzin dla 60% mocy nominalnej.

Gwa­ran­cja na szczel­ność wymien­nika żeliw­nego to 10 lat, a z dziw­nych smacz­ków zawar­tych w jej warun­kach trzeba wymie­nić koniecz­ność ode­sła­nia do pro­du­centa wypeł­nio­nej kopii karty gwa­ran­cyj­nej do 14 dni od zakupu kotła pod rygo­rem nie­waż­no­ści gwa­ran­cji.

Uzasadnienie oceny

Tekla Tytan to poprawny kocioł górnego spalania, poza tym niewiele się różni od innych żeliwniaków. Na plus względem nich można zaliczyć dwuciągowy wymiennik konwekcyjny, tj. nieco większy niż zwykle w takich kotłach.

Historia zmian

Tutaj pojawią się informacje kiedy, co i dlaczego było zmieniane w opisie kotła oraz jego ocenie.
Na razie nic tutaj nie ma.