Stalmark Juhas

Ocena w rankingu B
Producent Stalmark
Rodzaj kotła Kocioł górnego spalania
Pojemność zasypowa ~21kg
Przeciętna stałopalność ~13h(1)
Do układu zamkniętego nie
Paliwa podstawowe(2)
  • Węgiel kamienny
Dostępne moce 6kW 8kW 10kW 12kW 15kW 20kW 25kW 30kW 40kW
Klasa
wg normy PN-EN 303-5:2012
nie przebadano
Ecodesign nie
Gwarancja 4 lata
Instrukcja obsługi dostępna
Strona producenta przejdź do strony producenta
Orientacyjna cena od 2 100zł (12kW)

(1) - orientacyjny czas pracy na pełnym załadunku paliwa podstawowego przy 60% mocy nominalnej

(2) - paliwa podstawowe określa producent; to takie, na których kocioł jest w stanie osiągnąć moc nominalną

Ostatnia aktualizacja: 26.09.2016

To już jest koniec

Od 1. lipca 2018 nie mogą być legalnie sprzedawane kotły takie jak ten (bez 5. klasy emisji). Być może nadal jest w sklepach, bo producenci różnie kombinują, ale jeśli go kupisz, to i tak zgodnie z uchwałami antysmogowymi w części województw nie możesz go już legalnie zainstalować a za kilka lat będzie trzeba go wymienić.

Dorzućmy do ran­kingu kolejny kocioł gór­nego spa­la­nia, który nieco wystaje ponad ryn­kową prze­cięt­ność. Sze­roki wybór niskich mocy (od 6kW) i ceny od oko­lic 2000zł mogą wielu zain­te­re­so­wać. I słusz­nie. Nie­stety cie­niem na tym obra­zie kła­dzie się brak dopro­wa­dze­nia powie­trza wtór­nego, co zna­ko­mi­cie utrud­nia czy­ste i eko­no­miczne spa­la­nie (ale i dość łatwo można to samodzielnie naprawić).


Zalety

  • Możliwość montażu miarkownika ciągu

  • Ruchomy ruszt

Wady

  • Brak powietrza wtórnego

Detale techniczne

Przekrój kotła Stalmark Juhas

Główną wadą kotła Stalmark Juhas jest brak dopro­wa­dze­nia powie­trza wtór­nego. Bez niego kocioł będzie nie­po­trzeb­nie wysy­łał w komin nie­do­pa­lone paliwo. Można ten pro­blem samemu całkiem łatwo roz­wią­zać, ale nie każdy może i chce popra­wiać fabrykę. Naj­le­piej gdyby to fabryka popra­wiła swój produkt.

Kocioł posiada ruszt wodny, co przy pale­niu węglem można tole­ro­wać, jak rów­nież ma moż­li­wość wkrę­ce­nia mecha­nicz­nego miar­kow­nika ciągu. Jest też ruszt ruchomy, ale od wer­sji 10kW wzwyż.

Gwa­ran­cja jest dosyć długa — trwa 4 lata (nie dłu­żej niż 4,5 roku od daty pro­duk­cji). Wśród jej warun­ków można zna­leźć koniecz­ność pracy kotła z tem­pe­ra­turą zasi­la­nia powy­żej 55st.C.

Zgodnie z DTR Stalmark Juhas może być mon­to­wany tylko w ukła­dzie otwar­tym.

Uzasadnienie oceny

Stal­mark Juhas nie ma w standardzie powietrza wtórnego, ale powierzchnia wymiennika do najmniejszych nie należy, więc mimo wszystko ląduje on w klasie B. Brak powietrza wtórnego można dosyć łatwo naprawić (najłatwiej usuwając fragment sznura uszczelniającego z drzwiczek zasypowych), gorzej gdy wielkość wymiennika w kotle przypomina późną komunę.

Historia zmian

Tutaj pojawią się informacje kiedy, co i dlaczego było zmieniane w opisie kotła oraz jego ocenie.
Na razie nic tutaj nie ma.