Kamen WG Standard

Ocena w rankingu C
Producent Kamen
Rodzaj kotła Kocioł górnego spalania
Pojemność zasypowa ~18kg
Przeciętna stałopalność ~14h(1)
Do układu zamkniętego tak
Paliwa podstawowe(2)
  • Węgiel kamienny
Dostępne moce 8kW 10kW 13kW 17kW 19kW 22kW 28kW 32kW 36kW 40kW 50kW
Klasa
wg normy PN-EN 303-5:2012
nie przebadano
Ecodesign nie
Gwarancja 4 lata
Instrukcja obsługi dostępna
Strona producenta przejdź do strony producenta
Orientacyjna cena od 2 400zł (10kW)

(1) - orientacyjny czas pracy na pełnym załadunku paliwa podstawowego przy 60% mocy nominalnej

(2) - paliwa podstawowe określa producent; to takie, na których kocioł jest w stanie osiągnąć moc nominalną

Ostatnia aktualizacja: 05.08.2016

To już jest koniec

Od 1. lipca 2018 nie mogą być legalnie sprzedawane kotły takie jak ten (bez 5. klasy emisji). Być może nadal jest w sklepach, bo producenci różnie kombinują, ale jeśli go kupisz, to i tak zgodnie z uchwałami antysmogowymi w części województw nie możesz go już legalnie zainstalować a za kilka lat będzie trzeba go wymienić.

Minęły czasy, kiedy w wytwo­rach pol­skiej moto­ry­za­cji trzeba było w nie­któ­rych miej­scach popra­wiać fabrykę, aby jeź­dzić eko­no­micz­niej wygod­niej albo jeź­dzić w ogóle. W świe­cie kotłów węglo­wych wciąż nie­stety takie korekty bywają konieczne. Kamen WG Stan­dard jest jed­nym z wielu kotłów gór­nego spa­la­nia, które do pracy na natu­ral­nym ciągu nie zostały wypo­sa­żone w dopro­wa­dze­nie powie­trza wtór­nego. Poza tą wadą jest to nie­zły kocioł z oko­lic prze­cięt­no­ści, ale tych górnych.


Zalety

  • Miarkownik ciągu

  • Ruszt ruchomy

Wady

  • Brak powietrza wtórnego

Detale techniczne

Przekrój kotła Kamen WG Standard

Kamen WG Stan­dard to kocioł gór­nego spa­la­nia z gór­nych rejo­nów prze­cięt­no­ści, co w przy­padku gór­nia­ków ozna­cza kom­ple­ment. Wymien­nik cie­pła w tym kotle jak na dzi­siej­sze czasy nie jest za duży, ale wciąż nie bra­kuje wielu gor­szych egzem­pla­rzy, gdzie wymien­nika jest tyle, co w kotłach na koks 30 lat temu (bo i czę­sto bywają to te same kon­struk­cje, które 30 lat temu spa­lały koks!).

Istotną wadą tego kotła, jak i spo­rej czę­ści jemu podob­nych, jest brak dopro­wa­dze­nia powie­trza wtór­negoJest ono bar­dzo potrzebne w kotłach pra­cu­ją­cych na natu­ral­nym ciągu, ale też dla wielu osób wlot powie­trza wtór­nego jest albo wizje­rem, albo tą klapką przez którą są wybu­chy. Moż­liwe, że to wła­śnie przez narze­ka­nia lud­no­ści część pro­du­cen­tów pozbywa się tego detalu. Tym­cza­sem bez dopro­wa­dze­nia powie­trza wtór­nego kocioł może nie być w sta­nie dopa­lić zna­czą­cej czę­ści paliwa. Natu­ralny ciąg nie zawsze jest w sta­nie dostar­czyć odpo­wied­nią ilość powie­trza do kotła.

Kamen WG posiada sta­lowy ruszt wodny — stan­dard w kotłach węglo­wych. Uni­kaj go tylko jeśli zamie­rzasz spa­lać głów­nie drewno (co w kotle bez powie­trza wtór­nego jest bar­dzo złym pomy­słem, chyba że we wła­snym zakre­sie je zamon­tu­jesz). Dodat­kowo na wypo­sa­że­niu jest ruszt ruchomy. Nie jest on szcze­gól­nie potrzebny przy roz­pa­la­niu od góry, ale mieć a nie mieć…

Pro­du­cent jako główne paliwo podaje węgiel orzech. Dopusz­cza jed­nak pale­nie w kotle mia­łem, z uży­ciem dmu­chawy, a nawet w instruk­cji poleca roz­pa­lać miał od góry. Zazna­cza jed­nak, że na miale kocioł może nie uzy­ski­wać nomi­nal­nej mocy i spraw­no­ści.
Co zresztą nie jest nie­spo­dzianką, bo to nie jest kocioł mia­łowy, ale że ludzie czę­sto szu­kają kotła na wszystko, to stąd takie zapisy. Do miału potrzebny jest kocioł o nieco innej kon­struk­cji (w tym bar­dziej roz­bu­do­wa­nym wymien­ni­kiem), któ­rego moc dobiera się ina­czej. Jed­nym sło­wem: nie da się w tym samym kotle rów­nie dobrze palić mia­łem jak i grub­szym węglem.

Gwa­ran­cja ponad-średnia jak na kocioł bla­szany — 4 lata na szczel­ność wymien­nika. Jej warunki (typowe) są dostępne w DTR.

Dopusz­czalny jest mon­taż kotła w ukła­dzie zamknię­tym z zacho­wa­niem wyma­ga­nych prze­pi­sami zabez­pie­czeń, lecz jego mak­sy­malne ciśnie­nie robo­cze to tylko 1,5 bara. Króćce do mon­tażu wężow­nicy schła­dza­ją­cej i zaworu bez­pie­czeń­stwa wyko­ny­wane są za dopłatą.

Pojem­ność zasy­powa w kotle o mocy 10kW to ok. 18kg węgla. To mniej wię­cej stan­dard. Nato­miast kocioł o mocy 8kW został zmniej­szony bar­dziej przez wycię­cie wymien­nika niż zmniej­sze­nie zasypu. Nadal mie­ści on 14kg węgla (zda­rzają się kotły w tej mocy z zasy­pem rzędu 8kg).

Uzasadnienie oceny

Główną wadą kotłą Kamen WG Stan­dard jest brak powie­trza wtór­nego. Dla osób, które potra­fią sobie z tym pora­dzić, jest to przy­zwo­ity gór­niak o para­me­trach nieco ponad śred­nią ryn­kową, choć cenowo jest już o pra­wie 500zł droż­szy od wspo­mnia­nego wcze­śniej a zbli­żo­nego para­me­trami Gal­meta GT.

Jed­nak z powodu tej wady oraz raptem przeciętnej powierzchni wymiennika kocioł tra­fia do klasy C, gdyż należy zakła­dać, że więk­szość użyt­kow­ni­ków nie będzie mogła lub chciała wyci­nać sobie samo­dziel­nie otworu w drzwicz­kach zasy­po­wych. W takiej sytu­acji kocioł będzie nie­po­trzeb­nie wypusz­czał w komin zna­czącą część paliwa. Bez powie­trza wtór­nego łatwo jest o prak­tycz­nie stałe nie­do­tle­nie­nie paleniska.

Historia zmian

Tutaj pojawią się informacje kiedy, co i dlaczego było zmieniane w opisie kotła oraz jego ocenie.
Na razie nic tutaj nie ma.