Galmet KW

Ocena w rankingu C
Producent Galmet
Rodzaj kotła Kocioł górnego spalania
Pojemność zasypowa ~17kg
Przeciętna stałopalność ~13h(1)
Do układu zamkniętego tak
Paliwa podstawowe(2)
  • Węgiel kamienny
Dostępne moce 7kW 10kW 15kW 20kW 25kW 30kW
Klasa
wg normy PN-EN 303-5:2012
nie przebadano
Ecodesign nie
Gwarancja 4 lata i 2 miesiące
Instrukcja obsługi dostępna
Strona producenta przejdź do strony producenta
Orientacyjna cena od 1 700zł (10kW)

(1) - orientacyjny czas pracy na pełnym załadunku paliwa podstawowego przy 60% mocy nominalnej

(2) - paliwa podstawowe określa producent; to takie, na których kocioł jest w stanie osiągnąć moc nominalną

Ostatnia aktualizacja: 30.06.2016

To już jest koniec?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, od 1. października ma zakończyć się produkcja wszystkich kotłów niespełniających normy emisyjnej 5. klasy. Leżaki magazynowe mogą być wyprzedawane do lipca 2018.

Galmet KW to przeciętny górniak bez powietrza wtórnego. Na swoją obronę ma możliwość pracy w układzie zamkniętym w połączeniu z niską ceną oraz wybór między rusztem żeliwnym a wodnym (w niemal identycznym modelu KWR).


Zalety

  • Mechaniczny miarkownik ciągu

    Jest możliwość montażu

Wady

  • Brak dopływu powietrza wtórnego

Detale techniczne

Przekrój kotła Galmet KW

Gal­met KW to kocioł gór­nego spa­la­nia pra­cu­jący na natu­ral­nym ciągu, wypo­sa­żony w ruszt żeliwny (niemal identyczny model KWR ma ruszt wodny), któ­rego pod­sta­wo­wym pali­wem jest węgiel kamienny.

Wymien­nik w tym kotle jest poziomy. Jego powierzch­nia to górne oko­lice śred­niej ryn­ko­wej. Nie bra­kuje kotłów z mniej­szym wymien­ni­kiem, ale do współ­cze­snych stan­dar­dów wciąż tro­chę daleko.

Spo­rym minu­sem kotła Gal­met KW / KWR pozo­staje brak dopro­wa­dze­nia powie­trza wtór­nego. Jest to wada sto­sun­kowo łatwa do napra­wie­nia w domo­wych warun­kach, ale trzeba chcieć i umieć to zro­bić. Dla­tego trudno z czy­stym sumie­niem pole­cić zakup takiego kotła, gdyż w sta­nie fabrycz­nym nie ma on moż­li­wo­ści dopa­la­nia war­to­ścio­wych lotnych skład­ni­ków paliwa.

Zgod­nie z DTR, kocioł może być zamon­to­wany w ukła­dzie zamknię­tym - oczywiście przy zasto­so­wa­niu wyma­ga­nych prze­pi­sami zabezpieczeń.

Gwa­ran­cja na szczel­ność kor­pusu trwa 50 mie­sięcy (~4 lata)DTR nie zawiera nie­stety szcze­gó­ło­wych warun­ków gwa­ran­cji, ale tra­dy­cyj­nie konieczne jest prze­strze­ga­nie zawar­tych w instruk­cji zasad mon­tażu i użyt­ko­wa­nia kotła. Jest tam m.in. taki wytrych:

Zabra­nia się spa­la­nia paliw powo­du­ją­cych powsta­wa­nie na ścia­nach wymien­nika, smo­li­stych osa­dów trud­nych do usu­nię­cia oraz utrzy­my­wa­nie na kotle zbyt niskiej tem­pe­ra­tury poni­żej 55°C

Bar­dzo łatwo tutaj pod­paść, bo smo­li­sty osad to kon­se­kwen­cja nie­umie­jęt­nego pale­nia i można się go doro­bić na nie­mal dowol­nym paliwie.

Modele KW i KWR są nie­mal iden­tyczne, za wyjąt­kiem rusztu — w tym pierw­szym jest on żeliwny, w tym dru­gim — wodny. Daje to oka­zję do obser­wa­cji wpływu rodzaju rusztu na para­me­try kotła. Wer­sja z rusz­tem wod­nym nie posiada wariantu 7kW a pozo­stałe moce nieco się róż­nią, mimo że wymiary i budowa kotłów (poza rusz­tami) są takie same. Np. kocioł o mocy 10kW z rusz­tem żeliw­nym ma swój odpo­wied­nik z rusz­tem wod­nym o mocy 11kW. Ruszt wodny dodaje 4l pojem­no­ści wod­nej i 0,1m2 powierzchni wymiennika.

Wer­tu­jąc DTR warto też zauwa­żyć cie­kawy detal: dość uczci­wie podaną spraw­ność na mocy nomi­nal­nej — dla modelu GT-KW jest to 70–73%. Nie ma bajek o 85% ani stro­je­nia się w zie­lone listki. Tem­pe­ra­tura spa­lin (w domnie­ma­niu dla mocy nomi­nal­nej) ma wynosić do 250st.C.

Uzasadnienie oceny

Główną wadą kotłą Gal­met KW / KWR jest brak powie­trza wtór­nego. Dla osób, które potra­fią sobie z tym pora­dzić, jest to nie­zły gór­niak o para­me­trach nieco ponad śred­nią ryn­kową, pro­du­ko­wany przez jedną z więk­szy firm (czyli naj­pew­niej nie naj­go­rzej wyko­nany), przy cenie w oko­li­cach 2000zł.

Jed­nak z tego powodu kocioł tra­fia do klasy C, gdyż należy zakła­dać, że więk­szość użyt­kow­ni­ków nie będzie mogła lub chciała wyci­nać sobie samo­dziel­nie otworu w drzwicz­kach zasy­po­wych. W takiej sytu­acji kocioł będzie nie­po­trzeb­nie wypusz­czał w komin zna­czącą część paliwa. Bez powie­trza wtór­nego łatwo jest o prak­tycz­nie stałe nie­do­tle­nie­nie paleniska.

Historia zmian

Tutaj pojawią się informacje kiedy, co i dlaczego było zmieniane w opisie kotła oraz jego ocenie.
Na razie nic tutaj nie ma.