Galmet KW

Ocena w rankingu C
Producent Galmet
Rodzaj kotła Kocioł górnego spalania
Pojemność zasypowa ~17kg
Przeciętna stałopalność ~13h(1)
Do układu zamkniętego tak
Paliwa podstawowe(2)
  • Węgiel kamienny
Dostępne moce 7kW 10kW 15kW 20kW 25kW 30kW
Klasa
wg normy PN-EN 303-5:2012
nie przebadano
Ecodesign nie
Gwarancja 4 lata i 2 miesiące
Instrukcja obsługi dostępna
Strona producenta przejdź do strony producenta
Orientacyjna cena od 1 700zł (10kW)

(1) - orientacyjny czas pracy na pełnym załadunku paliwa podstawowego przy 60% mocy nominalnej

(2) - paliwa podstawowe określa producent; to takie, na których kocioł jest w stanie osiągnąć moc nominalną

Ostatnia aktualizacja: 30.06.2016

To już jest koniec

Od 1. lipca 2018 nie mogą być legalnie sprzedawane kotły takie jak ten (bez 5. klasy emisji). Być może nadal jest w sklepach, bo producenci różnie kombinują, ale jeśli go kupisz, to i tak zgodnie z uchwałami antysmogowymi w części województw nie możesz go już legalnie zainstalować a za kilka lat będzie trzeba go wymienić.

Galmet KW to przeciętny górniak bez powietrza wtórnego. Na swoją obronę ma możliwość pracy w układzie zamkniętym w połączeniu z niską ceną oraz wybór między rusztem żeliwnym a wodnym (w niemal identycznym modelu KWR).


Zalety

  • Mechaniczny miarkownik ciągu

    Jest możliwość montażu

Wady

  • Brak dopływu powietrza wtórnego

Detale techniczne

Przekrój kotła Galmet KW

Gal­met KW to kocioł gór­nego spa­la­nia pra­cu­jący na natu­ral­nym ciągu, wypo­sa­żony w ruszt żeliwny (niemal identyczny model KWR ma ruszt wodny), któ­rego pod­sta­wo­wym pali­wem jest węgiel kamienny.

Wymien­nik w tym kotle jest poziomy. Jego powierzch­nia to górne oko­lice śred­niej ryn­ko­wej. Nie bra­kuje kotłów z mniej­szym wymien­ni­kiem, ale do współ­cze­snych stan­dar­dów wciąż tro­chę daleko.

Spo­rym minu­sem kotła Gal­met KW / KWR pozo­staje brak dopro­wa­dze­nia powie­trza wtór­nego. Jest to wada sto­sun­kowo łatwa do napra­wie­nia w domo­wych warun­kach, ale trzeba chcieć i umieć to zro­bić. Dla­tego trudno z czy­stym sumie­niem pole­cić zakup takiego kotła, gdyż w sta­nie fabrycz­nym nie ma on moż­li­wo­ści dopa­la­nia war­to­ścio­wych lotnych skład­ni­ków paliwa.

Zgod­nie z DTR, kocioł może być zamon­to­wany w ukła­dzie zamknię­tym - oczywiście przy zasto­so­wa­niu wyma­ga­nych prze­pi­sami zabezpieczeń.

Gwa­ran­cja na szczel­ność kor­pusu trwa 50 mie­sięcy (~4 lata)DTR nie zawiera nie­stety szcze­gó­ło­wych warun­ków gwa­ran­cji, ale tra­dy­cyj­nie konieczne jest prze­strze­ga­nie zawar­tych w instruk­cji zasad mon­tażu i użyt­ko­wa­nia kotła. Jest tam m.in. taki wytrych:

Zabra­nia się spa­la­nia paliw powo­du­ją­cych powsta­wa­nie na ścia­nach wymien­nika, smo­li­stych osa­dów trud­nych do usu­nię­cia oraz utrzy­my­wa­nie na kotle zbyt niskiej tem­pe­ra­tury poni­żej 55°C

Bar­dzo łatwo tutaj pod­paść, bo smo­li­sty osad to kon­se­kwen­cja nie­umie­jęt­nego pale­nia i można się go doro­bić na nie­mal dowol­nym paliwie.

Modele KW i KWR są nie­mal iden­tyczne, za wyjąt­kiem rusztu — w tym pierw­szym jest on żeliwny, w tym dru­gim — wodny. Daje to oka­zję do obser­wa­cji wpływu rodzaju rusztu na para­me­try kotła. Wer­sja z rusz­tem wod­nym nie posiada wariantu 7kW a pozo­stałe moce nieco się róż­nią, mimo że wymiary i budowa kotłów (poza rusz­tami) są takie same. Np. kocioł o mocy 10kW z rusz­tem żeliw­nym ma swój odpo­wied­nik z rusz­tem wod­nym o mocy 11kW. Ruszt wodny dodaje 4l pojem­no­ści wod­nej i 0,1m2 powierzchni wymiennika.

Wer­tu­jąc DTR warto też zauwa­żyć cie­kawy detal: dość uczci­wie podaną spraw­ność na mocy nomi­nal­nej — dla modelu GT-KW jest to 70–73%. Nie ma bajek o 85% ani stro­je­nia się w zie­lone listki. Tem­pe­ra­tura spa­lin (w domnie­ma­niu dla mocy nomi­nal­nej) ma wynosić do 250st.C.

Uzasadnienie oceny

Główną wadą kotłą Gal­met KW / KWR jest brak powie­trza wtór­nego. Dla osób, które potra­fią sobie z tym pora­dzić, jest to nie­zły gór­niak o para­me­trach nieco ponad śred­nią ryn­kową, pro­du­ko­wany przez jedną z więk­szy firm (czyli naj­pew­niej nie naj­go­rzej wyko­nany), przy cenie w oko­li­cach 2000zł.

Jed­nak z tego powodu kocioł tra­fia do klasy C, gdyż należy zakła­dać, że więk­szość użyt­kow­ni­ków nie będzie mogła lub chciała wyci­nać sobie samo­dziel­nie otworu w drzwicz­kach zasy­po­wych. W takiej sytu­acji kocioł będzie nie­po­trzeb­nie wypusz­czał w komin zna­czącą część paliwa. Bez powie­trza wtór­nego łatwo jest o prak­tycz­nie stałe nie­do­tle­nie­nie paleniska.

Historia zmian

Tutaj pojawią się informacje kiedy, co i dlaczego było zmieniane w opisie kotła oraz jego ocenie.
Na razie nic tutaj nie ma.