Enka P.Standard

Ocena w rankingu B
Producent Enka
Rodzaj kotła Kocioł górnego spalania
Pojemność zasypowa ~20kg
Przeciętna stałopalność ~13h(1)
Do układu zamkniętego nie
Paliwa podstawowe(2)
  • Węgiel kamienny
Dostępne moce 10kW 12kW 15kW 18kW 22kW 26kW 36kW
Klasa
wg normy PN-EN 303-5:2012
nie przebadano
Ecodesign nie
Gwarancja 5 lat
Instrukcja obsługi dostępna
Strona producenta przejdź do strony producenta
Orientacyjna cena od 2 000zł (12kW)

(1) - orientacyjny czas pracy na pełnym załadunku paliwa podstawowego przy 60% mocy nominalnej

(2) - paliwa podstawowe określa producent; to takie, na których kocioł jest w stanie osiągnąć moc nominalną

Ostatnia aktualizacja: 05.08.2016

To już jest koniec?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, od 1. października ma zakończyć się produkcja wszystkich kotłów niespełniających normy emisyjnej 5. klasy. Leżaki magazynowe mogą być wyprzedawane do lipca 2018.

Firma Enka chwali się ponad trzema dekadami doświad­cze­nia. W przy­padku takich wyro­bów “z tra­dy­cją” nie­stety często oznacza to, że kocioł przez ten czas klepany był i jest na jedno kopyto. Z kotłem Enka P nie jest źle — posiada ele­menty nie­zbędne, by palić w nim bez nie­po­trzeb­nych strat i pro­ble­mów. Jedy­nie powierzch­nia wymien­nika na dzi­siej­sze czasy jest już tylko prze­ciętna, choć nie bra­kuje kotłów o wiele bar­dziej zaco­fa­nych pod tym względem.


Zalety

  • Możliwość montażu miarkownika ciągu

  • Powietrze wtórne

Wady

    Nie stwierdzono (co nie znaczy, że żadnych nie ma).

Detale techniczne

Przekrój kotła Enka P.Standard

Enka P to kla­syczny kocioł gór­nego spa­la­nia. Ma poziomy wymien­nik o powierzchni trzy­ma­ją­cej się sta­rej pro­por­cji 1m2/10kW mocy kotła. To nie jest źle, bo sporo gór­nia­ków nie ma nawet tego, ale dziś co lep­sze kotły zasy­powe zbli­żają się już do 1,2m2/10kW.

Co istotne, fabrycz­nie Enka P posiada dopro­wa­dze­nie powie­trza wtór­nego, co pozwala palić w takim kotle czy­sto i eko­no­micz­nie, zwłasz­cza gdy roz­pali się od góry (o tym nie­stety w instruk­cji obsługi cisza).

Jest także ruszt żeliwny oraz kró­ciec do mon­tażu miar­kow­nika ciągu. Pojem­ność zasy­powa to ok. 20kg węgla w kotle o mocy 10kW, czyli nieco ponad śred­nią (prze­waż­nie koło 1,5kg/kW)

Plu­sem, choć bar­dziej este­tycz­nym, są żeliwne ele­menty kotła (ruszt, drzwiczki, czo­puch). Kocioł spra­wia wra­że­nie este­tycz­nie wyko­na­nego, a może po pro­stu zdję­cia na stro­nie pro­du­centa robiła osoba, która się na tym zna.

Gwa­ran­cja na kocioł Enka P trwa 5 lat i nie trzeba speł­niać szcze­gól­nie wyszu­ka­nych warun­ków (dostępne w DTR).

Kocioł musi pra­co­wać w ukła­dzie otwar­tym z ciśnie­niem do 1 bara. Można zamó­wić wer­sję zdolną pra­co­wać na 2,5 bara, ale nie ma nigdzie mowy o moż­li­wo­ści pracy w ukła­dzie zamkniętym.

Uzasadnienie oceny

Kocioł Enka P to dobry gór­niak, wypo­sa­żony we wszystko, co w takim kotle potrzebne. W sto­sunku do elity ran­kingu odstaje w zasa­dzie tylko powierzch­nią wymien­nika, ale i tak pla­suje się w czo­łówce stawki, bo nie brak kotłów gor­szych pod tym wzglę­dem. Przy cenie od ok. 2000zł za model 10kW jest to cał­kiem uczciwa oferta.

Historia zmian

Tutaj pojawią się informacje kiedy, co i dlaczego było zmieniane w opisie kotła oraz jego ocenie.
Na razie nic tutaj nie ma.