Enka P.Standard

Ocena w rankingu B
Producent Enka
Rodzaj kotła Kocioł górnego spalania
Pojemność zasypowa ~20kg
Przeciętna stałopalność ~13h(1)
Do układu zamkniętego nie
Paliwa podstawowe(2)
  • Węgiel kamienny
Dostępne moce 10kW 12kW 15kW 18kW 22kW 26kW 36kW
Klasa
wg normy PN-EN 303-5:2012
nie przebadano
Ecodesign nie
Gwarancja 5 lat
Instrukcja obsługi dostępna
Strona producenta przejdź do strony producenta
Orientacyjna cena od 2 000zł (12kW)

(1) - orientacyjny czas pracy na pełnym załadunku paliwa podstawowego przy 60% mocy nominalnej

(2) - paliwa podstawowe określa producent; to takie, na których kocioł jest w stanie osiągnąć moc nominalną

Ostatnia aktualizacja: 05.08.2016

To już jest koniec

Od 1. lipca 2018 nie mogą być legalnie sprzedawane kotły takie jak ten (bez 5. klasy emisji). Być może nadal jest w sklepach, bo producenci różnie kombinują, ale jeśli go kupisz, to i tak zgodnie z uchwałami antysmogowymi w części województw nie możesz go już legalnie zainstalować a za kilka lat będzie trzeba go wymienić.

Firma Enka chwali się ponad trzema dekadami doświad­cze­nia. W przy­padku takich wyro­bów “z tra­dy­cją” nie­stety często oznacza to, że kocioł przez ten czas klepany był i jest na jedno kopyto. Z kotłem Enka P nie jest źle — posiada ele­menty nie­zbędne, by palić w nim bez nie­po­trzeb­nych strat i pro­ble­mów. Jedy­nie powierzch­nia wymien­nika na dzi­siej­sze czasy jest już tylko prze­ciętna, choć nie bra­kuje kotłów o wiele bar­dziej zaco­fa­nych pod tym względem.


Zalety

  • Możliwość montażu miarkownika ciągu

  • Powietrze wtórne

Wady

    Nie stwierdzono (co nie znaczy, że żadnych nie ma).

Detale techniczne

Przekrój kotła Enka P.Standard

Enka P to kla­syczny kocioł gór­nego spa­la­nia. Ma poziomy wymien­nik o powierzchni trzy­ma­ją­cej się sta­rej pro­por­cji 1m2/10kW mocy kotła. To nie jest źle, bo sporo gór­nia­ków nie ma nawet tego, ale dziś co lep­sze kotły zasy­powe zbli­żają się już do 1,2m2/10kW.

Co istotne, fabrycz­nie Enka P posiada dopro­wa­dze­nie powie­trza wtór­nego, co pozwala palić w takim kotle czy­sto i eko­no­micz­nie, zwłasz­cza gdy roz­pali się od góry (o tym nie­stety w instruk­cji obsługi cisza).

Jest także ruszt żeliwny oraz kró­ciec do mon­tażu miar­kow­nika ciągu. Pojem­ność zasy­powa to ok. 20kg węgla w kotle o mocy 10kW, czyli nieco ponad śred­nią (prze­waż­nie koło 1,5kg/kW)

Plu­sem, choć bar­dziej este­tycz­nym, są żeliwne ele­menty kotła (ruszt, drzwiczki, czo­puch). Kocioł spra­wia wra­że­nie este­tycz­nie wyko­na­nego, a może po pro­stu zdję­cia na stro­nie pro­du­centa robiła osoba, która się na tym zna.

Gwa­ran­cja na kocioł Enka P trwa 5 lat i nie trzeba speł­niać szcze­gól­nie wyszu­ka­nych warun­ków (dostępne w DTR).

Kocioł musi pra­co­wać w ukła­dzie otwar­tym z ciśnie­niem do 1 bara. Można zamó­wić wer­sję zdolną pra­co­wać na 2,5 bara, ale nie ma nigdzie mowy o moż­li­wo­ści pracy w ukła­dzie zamkniętym.

Uzasadnienie oceny

Kocioł Enka P to dobry gór­niak, wypo­sa­żony we wszystko, co w takim kotle potrzebne. W sto­sunku do elity ran­kingu odstaje w zasa­dzie tylko powierzch­nią wymien­nika, ale i tak pla­suje się w czo­łówce stawki, bo nie brak kotłów gor­szych pod tym wzglę­dem. Przy cenie od ok. 2000zł za model 10kW jest to cał­kiem uczciwa oferta.

Historia zmian

Tutaj pojawią się informacje kiedy, co i dlaczego było zmieniane w opisie kotła oraz jego ocenie.
Na razie nic tutaj nie ma.