Camino

Ocena w rankingu C
Producent Dozamet
Rodzaj kotła Kocioł górnego spalania
Pojemność zasypowa ~22kg
Przeciętna stałopalność ~13h(1)
Do układu zamkniętego nie
Paliwa podstawowe(2)
  • Węgiel kamienny
  • Koks
Dostępne moce 10kW 13kW 15kW 18kW 21kW 24kW
Klasa
wg normy PN-EN 303-5:2012
nie przebadano
Ecodesign nie
Gwarancja 12 lat
Instrukcja obsługi niedostępna
Strona producenta przejdź do strony producenta
Orientacyjna cena od 2 700zł (12,5kW)

(1) - orientacyjny czas pracy na pełnym załadunku paliwa podstawowego przy 60% mocy nominalnej

(2) - paliwa podstawowe określa producent; to takie, na których kocioł jest w stanie osiągnąć moc nominalną

Ostatnia aktualizacja: 05.08.2016

To już jest koniec

Od 1. lipca 2018 nie mogą być legalnie sprzedawane kotły takie jak ten (bez 5. klasy emisji). Być może nadal jest w sklepach, bo producenci różnie kombinują, ale jeśli go kupisz, to i tak zgodnie z uchwałami antysmogowymi w części województw nie możesz go już legalnie zainstalować a za kilka lat będzie trzeba go wymienić.

Mimo że kocioł Camino niewiele zmienił się od lat 70. XX wieku a jego rodowodu można szukać w przedwojennych niemieckich piecach kuchennych, to wciąż znajduje nabywców skuszonych niezniszczalnością żeliwa. Technologia wykonania, która zapewnia mu długowieczność, jednocześnie powoduje, że spalanie w nim czegokolwiek innego niż koks okupione jest wypuszczaniem do komina bardzo gorących spalin, gdyż niewielki żeliwny wymiennik kiepsko odbiera ciepło od spalin.


Zalety

  • Powietrze wtórne

  • Możliwość montażu miarkownika ciągu

Wady

  • Bardzo mała powierzchnia wymiennika

Detale techniczne

Przekrój kotła Camino

Camino to cał­kiem dobry kocioł gór­nego spa­la­nia, któ­rego naj­więk­szym plu­sem i minu­sem zara­zem jest żeliwna kon­struk­cja. Jest to kocioł pier­wot­nie zapro­jek­to­wany do spa­la­nia koksu i jako taki spraw­dza się świet­nie, bowiem koks więk­szość cie­pła oddaje przez kon­takt z rusz­tem i ścia­nami kotła.

Nie­stety żeliwo nie pozwala na tak swo­bodną roz­bu­dowę wymien­nika jak to jest w kotłach bla­sza­nych, dla­tego wymien­nik w Camino jest mniej­szy niż w naj­lich­szych bla­szan­kach. Ozna­cza to, że pale­nie w Camino pali­wami o dłu­gim pło­mie­niu i dużej zawar­to­ści czę­ści lot­nych (węgiel a zwłasz­cza drewno) jest mar­no­traw­stwem, bo więk­szo­ści wypro­du­ko­wa­nego cie­pła ten kocioł nie jest w sta­nie ode­brać. Tem­pe­ra­tura spa­lin na pozio­mie 300st.C w trak­cie spa­la­nia czę­ści lot­nych nie jest tu niczym nadzwyczajnym.

Pod­sta­wową linią obrony kotła Camino i powo­dem, dla któ­rego wciąż jest on pro­du­ko­wany i znaj­duje nabyw­ców, jest jego dłu­go­wiecz­ność. Nie­straszna mu koro­zja, ani ze sta­ro­ści, ani che­miczna (nisko­tem­pe­ra­tu­rowa). Jedy­nymi ele­men­tami ule­ga­ją­cymi nie­kiedy awa­riom (pęk­nię­ciu) są drzwiczki i ruszt pio­nowy. Cała reszta jest nie­mal nie­znisz­czalna. Egzem­pla­rze Camino pra­cu­jące ponad 30 lat nie są rzad­ko­ścią.
Ale zwra­ca­nie uwagi tylko na żywot­ność żeliwa z pomi­nię­ciem całej reszty wyni­ka­ją­cych z tego pro­ble­mów jest nie­roz­sądne. To tak jakby za ide­alne auto rodzinne uwa­żać Kamaza — bo pro­sty i trwały — a pomi­jać przy tym jego gigan­tyczne zuży­cie paliwa, nie­wy­godną jazdę i trud­no­ści z par­ko­wa­niem pod marketem.

Czym­kol­wiek w takim kotle nie palisz — koniecz­nie roz­pa­laj od góry. Kop­ce­nie od dołu pro­wa­dzi do zaro­śnię­cia kotła smołą i sadzą, co dodat­kowo pogar­sza i tak marny odbiór cie­pła. Czysz­cze­nie żeliwa z twar­dego osadu to kosz­mar. Nie dość, że żeliwo jest chro­po­wate i trudno zdra­pać z niego to co raz przy­lgnęło, to na doda­tek budowa kotła żeliw­nego spra­wia, że pra­wie nie ma tam pro­stych powierzchni. Wnę­trze bar­dziej przy­po­mina kalo­ry­fer (patrz zdję­cie poniżej).

Wnętrze kotła Camino

Z dłu­go­wiecz­no­ści Camino wynika cie­kawa rzecz: możesz kupić uży­wany kocioł za gro­sze i będzie on zupeł­nie sprawny. Czę­sto można też spo­tkać te kotły na zło­mo­wi­skach. Zakup takiego po cenie złomu to naprawdę korzystna opcja.

Jeśli przy­mie­rzasz się do zakupu kotła Camino — weź sporo więk­szy model, jaki tylko zdo­łasz zmie­ścić w kotłowni. Cho­dzi o zyska­nie jak naj­dłuż­szego wymien­nika kon­wek­cyj­nego. Obję­tość zasypu możesz bez pro­blemu zmniej­szyć do wyma­ga­nej przez zabu­dowę rusztu sza­mo­tem. Polep­sza się wtedy sto­su­nek powierzchni wymien­nika do ilo­ści spa­la­nego opału, a więc spa­liny są chłodniejsze.

Camino posiada dopro­wa­dze­nie powie­trza wtór­nego (klapka w drzwicz­kach zasy­po­wych) oraz moż­li­wość mon­tażu miar­kow­nika ciągu. Ruszt jest żeliwny, wodny.

Pewną uciąż­li­wo­ścią jest zlo­ka­li­zo­wany z przodu kotła wylot spa­lin z komory zasy­po­wej do wymien­nika. Spra­wia to, że im kocioł jest dłuż­szy, tym trud­niej o pra­wi­dłowe napo­wie­trze­nie opału z tyłu paleniska.

Uzasadnienie oceny

Ogólnie Camino jest bardzo porządnym kotłem górnego spalania. Jednak rażąco mała powierzchnia wymiennika jest na tyle uciążliwym i kosztowym problemem, że ocena zostaje mocno obniżona. Camino jest idealnym kotłem do spalania koksu, jednak jego ceny zwykle pozostają poza zasięgiem kieszeni zwykłego człowieka.

Historia zmian

Tutaj pojawią się informacje kiedy, co i dlaczego było zmieniane w opisie kotła oraz jego ocenie.
Na razie nic tutaj nie ma.