Vienybe

Producent Umega
Rodzaj kotła Kocioł dolnego spalania
Pojemność zasypowa ~54kg
Przeciętna stałopalność ~41h(1)
Do układu zamkniętego tak
Paliwa podstawowe(2)
  • Drewno
  • Węgiel kamienny
Dostępne moce 10kW 16kW 20kW 31kW
Klasa
wg normy PN-EN 303-5:2012
nie przebadano
Ecodesign nie
Gwarancja 2 lata
Instrukcja obsługi niedostępna
Strona producenta przejdź do strony producenta
Orientacyjna cena od 5 100zł (10kW)

(1) - orientacyjny czas pracy na pełnym załadunku paliwa podstawowego przy 60% mocy nominalnej

(2) - paliwa podstawowe określa producent; to takie, na których kocioł jest w stanie osiągnąć moc nominalną

Ostatnia aktualizacja: 30.07.2016

To jest artykuł archiwalny – kocioł nie jest już dostępny w sprzedaży

Od 1. lipca 2018 nie mogą być legalnie sprzedawane kotły takie jak ten (bez 5. klasy emisji). Jeśli nawet gdzieś go kupisz, to i tak zgodnie z uchwałami antysmogowymi w części województw nie możesz go już legalnie zainstalować a za kilka lat będzie trzeba go wymienić.

Przejdź do listy dostępnych w sprzedaży kotłów tanich i czystych

Vie­nybe to kolejny, po Kalvi­sie, zna­ko­mity wyrób sztuki kotlar­skiej. Szkoda, że litew­skiej, a nie pol­skiej (choć rodzima nowość — MPM DS — może tu śmiało kon­ku­ro­wać). Ma wszystko, czego potrzeba w kotle dol­nego spa­la­nia, a jako­ścią wykoń­cze­nia dopa­so­wuje się do daty i epoki, którą mamy w kalen­da­rzu. Cenowo nie­stety wybija się ponad kra­jowe wyroby, ale poszu­ku­jący kotła do układu zamknię­tego mogą zna­leźć w nim cie­kawą pro­po­zy­cję w cenie wcale niewygórowanej.


Zalety

  • Powietrze wtórne

  • Ceramiczny palnik i kanał dopalania

  • Możliwość montażu miarkownika ciągu

Wady

  • Brak ruchomego rusztu

Detale techniczne

Przekrój kotła Vienybe

Vie­nybe to porządny kocioł dol­nego spa­la­nia. Może wyda­wać się aż nadto pro­sty, nie­wy­ba­je­ro­wany, ale ma wszystko, czego potrzeba.

Jest dopro­wa­dze­nie powie­trza pod ruszt ste­ro­wane miar­kow­ni­kiem. Jest boczny dopływ powie­trza wtór­nego, poda­wa­nego pro­sto w pal­nik. Jest nie tylko cera­miczny pal­nik, ale i cały pio­nowy kanał spa­li­nowy wyło­żony cera­miką i słu­żący za dopalacz.

Vie­nybe posiada klapki tzw. krót­kiego obiegu poma­ga­jące przy roz­pa­la­niu. W więk­szo­ści kotłów są to krzywo spa­so­wane paski bla­chy wmon­to­wane w taki spo­sób, że albo są total­nie nie­szczelne i powo­dują ucieczkę pal­nych opa­rów opału do komina, albo tak ści­śle przy­le­gają do ścia­nek, że mili­metr sadzy w kotle powo­duje ich zaro­śnię­cie i unie­ru­cho­mie­nie. W kotle Vie­nybe, sądząc po powyż­szym zdję­ciu wnę­trza, klapki są roz­wią­zane o wiele sen­sow­niej i wzbu­dzają pewne zaufa­nie co do szczel­no­ści. Potwier­dza to dokład­niej­sze zdję­cie poniżej.

Klapki krót­kiego obiegu powinny być szczelne ale i odporne na blo­ko­wa­nie się z czasem.

Vie­nybe, podob­nie jak Kalvis, jest kotłem “uni­wer­sal­nym”: głów­nie na drewno, ale także akcep­tu­ją­cym węgiel. Dla­tego różni się od czy­sto “węglo­wych” dol­nia­ków pojem­no­ścią komory zasy­po­wej. W mocy 10kW ma ona 67l. Dla porów­na­nia Dakon DOR 12kW ma komorę zasy­pową o pojem­no­ści led­wie 27l, a Kalvis 12kW - 40l. To dla­tego, że Dakon jest kotłem zapro­jek­to­wa­nym dla węgla, a tam zbyt duża komora to pro­blem. Powo­duje ona, że żar zaj­muje sporą obję­tość opału. Dla węgla nie jest to konieczne, gdyż jest to paliwo bar­dzo kalo­ryczne. Gdy jest on spa­lany w mniej­szej obję­to­ści, wtedy łatwiej zapew­nić dogodne warunki do efek­tyw­nego spa­la­nia. Ozna­cza to, że kocioł dol­nego spa­la­nia ide­alny dla drewna nie będzie tak dobrze dzia­łał na węglu — i na odwrót.

Wbrew infor­ma­cjom wiszą­cym w inter­ne­cie, kocioł ma od jakie­goś czasu ruszt stały. Może to być spora wada przy spa­la­niu węgla boga­tego w popiół i/lub kamie­nie, bo będzie wymu­szać kło­po­tliwe czysz­cze­nie rusztu w trak­cie jazdy lub koniecz­ność wyga­sza­nia. Spa­la­jący drewno nie powinni mieć z tego tytułu problemów.

Widok na ruszt i pal­nik (ster­czący z rusztu pręt to jakiś pogrze­bacz wsa­dzony tam na czas transportu).

Jedną z nie­wielu wad kotła może być cena — ok. 5000zł brutto (daw­niej był dostępny na stro­nie SanitSystem.pl, teraz jedy­nie na OLX można zna­leźć sprze­dawcę z War­szawy). To sporo dro­żej niż kra­jowe wyroby. Ale warto zauwa­żyć, że kocioł w tej cenie jest przy­sto­so­wany do pracy w ukła­dzie zamknię­tym i wypo­sa­żony w wężow­nicę schła­dza­jącą, za co inni pro­du­cenci każą sobie nie­raz sporo dopła­cić, a więk­szość nie ma tego w ofer­cie. Jeśli szu­kasz kotła do układu zamknię­tego, to wielu tań­szych pro­po­zy­cji nie uświad­czysz. Jest Defro DS, lecz moce zaczy­nają się od 20kW wzwyż, a cena to 4500zł, więc róż­nica nie jest tak duża. Chyba jedy­nie Dakon DOR jest fabrycz­nie przy­sto­so­wany do układu zamknię­tego a dopłata do wężow­nicy schła­dza­ją­cej to ok. 300zł.

Kocioł bywa nie­do­stępny u pol­skiego dys­try­bu­tora lub trzeba długo cze­kać. Spo­so­bem na to może być kon­takt z któ­rymś ze sprze­daw­ców na Litwie. Na forum opi­sany jest przy­pa­dek zakupu kotła wprost od litew­skiego dys­try­bu­tora. Sporo taniej, czas dostawy kurie­rem: poni­żej tygo­dnia. Man­ka­men­tem może być ewen­tu­alny ser­wis gwa­ran­cyjny (koniecz­ność wysła­nia kotła na Litwę), ale to samo tyczy się kotła zaku­pio­nego u pol­skiego sprze­dawcy, bowiem pro­du­cent nie ma ser­wisu w Polsce.

DTR ani informacja o długości gwarancji nie są dostępne na stronie producenta. Niektóre sklepy podają 2 lata.

Uzasadnienie oceny

Vienybe to jeden z najlepszych kotłów dolnego spalania. Niestety z powodu braku rusztu ruchomego ląduje w klasie B. Ruszt ruchomy jest w zasadzie niezbędny przy spalaniu paliw z zawartością popiołu ponad kilka procent - czyli wszelkich węgli. Palący drewnem mogą się właściwie bez niego obejść.

Historia zmian

Tutaj pojawią się informacje kiedy, co i dlaczego było zmieniane w opisie kotła oraz jego ocenie.
Na razie nic tutaj nie ma.