Logiterm Unimax

Ocena w rankingu A
Producent Logiterm
Rodzaj kotła Kocioł dolnego spalania
Pojemność zasypowa ~21kg
Przeciętna stałopalność ~13h(1)
Do układu zamkniętego nie
Paliwa podstawowe(2)
  • Węgiel kamienny
Dostępne moce 12kW 16kW 20kW 26kW 32kW 38kW 50kW
Klasa
wg normy PN-EN 303-5:2012
nie przebadano
Ecodesign nie
Gwarancja 5 lat
Instrukcja obsługi niedostępna
Strona producenta przejdź do strony producenta
Orientacyjna cena od 2 800zł (12kW)

(1) - orientacyjny czas pracy na pełnym załadunku paliwa podstawowego przy 60% mocy nominalnej

(2) - paliwa podstawowe określa producent; to takie, na których kocioł jest w stanie osiągnąć moc nominalną

Ostatnia aktualizacja: 05.08.2016

To już jest koniec

Od 1. lipca 2018 nie mogą być legalnie sprzedawane kotły takie jak ten (bez 5. klasy emisji). Być może nadal jest w sklepach, bo producenci różnie kombinują, ale jeśli go kupisz, to i tak zgodnie z uchwałami antysmogowymi w części województw nie możesz go już legalnie zainstalować a za kilka lat będzie trzeba go wymienić.

Kolejny nie­zły kocioł dol­nego spa­la­nia odna­le­ziony. Nazywa się Logi­term Uni­max. Był skrzęt­nie ukryty za wiecz­nie nie­do­koń­czoną stroną pro­du­centa, ale udało się go namie­rzyć i zdo­być wystar­cza­jącą ilość infor­ma­cji. Wynika z nich, że to jeden z lep­szych węglo­wych dol­nia­ków pro­du­ko­wa­nych w tym kraju (choć może jesz­cze jakieś się gdzieś ukrywają).


Zalety

  • Możliwość montażu miarkownika ciągu

  • Powietrze wtórne

  • Ruszt ruchomy

Wady

  • Brak ceramiki w kanale dopalającym

    To jednak typowe w większości rodzimych "węglowych" dolniaków

Detale techniczne

Przekrój kotła Logiterm Unimax

Strona firmy Uni­max jest nie­stety w wiecz­nym przy­go­to­wa­niu i nie ma tam infor­ma­cji o tym kotle. Trzeba się do nich doko­py­wać, a dobrym źró­dłem jest kata­log wyro­bów z 2014 roku. Na jego pod­sta­wie kocioł pre­zen­tuje się naprawdę porząd­nie. Łatwiej wymie­nić, czego w tym kotle bra­kuje, aby był naprawdę świet­nym dol­nia­kiem: cera­micz­nego pal­nika. Wszystko inne jest na miej­scu, choć do paru spraw można mieć uwagi.

Logi­term Uni­max ma pio­nowy wymien­nik o naprawdę dużej powierzchni w sto­sunku do mocy. Stal deklarowana 6-8mm. Wyczystki znaj­dują się u góry oraz z boku kotła.

Kocioł może pra­co­wać z miar­kow­ni­kiem na natu­ral­nym ciągu. Obecny jest regu­lo­wany dopływ powie­trza wtór­nego. Nie ma nie­stety śladu cera­micz­nego pal­nika, do któ­rego mogłoby tra­fiać powie­trze wtórne. Szkoda, że mate­riały pro­du­centa nie podają dokład­nie miej­sca, w któ­rym wpada ono do komory spa­la­nia. Na wypo­sa­że­niu jest też ruszt ruchomy oraz klapka krót­kiego obiegu (choć nie wia­domo, jak jest wyko­nana a co za tym idzie jak będzie się spra­wo­wać z bie­giem czasu).

Pojem­ność zasy­powa to ok. 20kg węgla w kotle o mocy 12kW. Ta cecha oraz brak cera­miki spra­wiają, że jest to dol­niak zde­cy­do­wa­nie “węglowy”. Do paliw drew­no­po­chod­nych lepiej nadaje się choćby MPM DS, który ma wszyst­kie bajery oraz naj­więk­szą pojem­ność zasy­pową wśród zna­nych pol­skich kotłów dol­nego spalania.

Gwa­ran­cja na kocioł obej­muje 5 lat (szczel­ność wymien­nika), ale nie są dostępne jej dokładne warunki. Podob­nie jak nie ma instruk­cji obsługi. Kocioł może pra­co­wać wyłącz­nie w ukła­dzie otwar­tym (to już infor­ma­cja podana w jed­nym ze skle­pów na Allegro).

Uzasadnienie oceny

Logi­term Uni­max na tle wielu pol­skich niby-dolniaków wyróż­nia się bar­dzo pozy­tyw­nie i wygląda na kocioł pomy­ślany głów­nie do spa­la­nia węgla. Duża powierzch­nia wymien­nika, powie­trze wtórne i ruszt ruchomy spra­wiają, że mimo paru mniej­szych man­ka­men­tów zasłu­guje on na naj­wyż­szą ocenę.

Historia zmian

Tutaj pojawią się informacje kiedy, co i dlaczego było zmieniane w opisie kotła oraz jego ocenie.
Na razie nic tutaj nie ma.